Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18. i. De appellabiliteit van het vonnis op denprovisioneelen eisch, bedoeld in art. 609 B. W., regelt zich naar die van het vonnis op de hoofdzaak; het geldt hier niet een zelfstandige vordering. Zoo H. R. 11 Maart 1881 W. 4624, R.spr. 127 § 22, v. d. Hon. B. R. 46 p. 124, R. B. 1881 A p. 90 en 1882 A p. 70. — Vgl. in het algemeen over de appellabiliteit van vonnissen op provisioneele vorderingen, in gelijken zin als het hier vermelde arrest, de Paepe, Études ...lp. 424—425.

1». j. De incidenteele eisch tot zekerheidsstelling van art. 152 Rv. is als een zelfstandige aangemerkt, onafhankelijk van de hoofdvordering, met gevolg dat uit de appellabiliteit van het vonnis op deze laatste niet mag afgeleid die van het vonnis op den eersten, — door Hof Gron. 7 Okt. 1862 Pasicrisie, Alph. Ged. Ie Vervolg i. v. Appèl in burg. zaken no. 419. In anderen zin zie de Paepe, Études ...lp. 375 en het daar geciteerde vonnis. — De vraag worde gesteld hoe hier sprake kan zijn van een zelfstandigen eisch zóó dat het vonnis er op niet zou zijn een incidenteel vonnis, gewezen in de hoofdzaak? Hiertoe zou toch noodig zijn dat de vordering ook zelfstandig (niet incidenteel) zou kunnen worden ingesteld, wat niet het geval is. Ygl. ook no. 22 hierna.

«O. k. De appellabiliteit van het incidenteel vonnis op een verzoek tot oproeping in vrijwaring hangt af van die van het vonnis in de hoofdzaak. Zoo Hof Amst. 10 Jan. 1896 W. 6797 p. 2.

81. D. De motiveering door jurisprudentie en schrijvers van den regel dat de appellabiliteit van liet incidenteel vonnis afhangt van die van het vonnis op de hoofdzaak, loopt uiteen.

a. De hiervóór sub no. 16 vermelde arresten H. B. en Hof Leeuw, van 1901 redeneeren uit den regel: de rechter der hoofdzaak is ook die van het incident. M. i. is dit geen afdoend argument. Al is de rechter der hoofdzaak die van het incident (wat reeds hieruit volgt dat het incident oprijst in het proces waarvoor hij competent is, zoodat, tenzij het onderzoek van het incident hem wettig is onttrokken, hij wel de bevoegdheid moet hebben elke

Sluiten