Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwestie te beoordeelen die opgelost dient te worden, zal hij de hoofdzaak behoorlijk beslissen, vgl. ook Alg. Begins. XV nos. 1—5), hieruit volgt nog niet dat zijn beslissing op het incident in hetzelfde ressort wordt gegeven als die op de hoofdzaak. Wel is dit rationeel, daar het incident ondergeschikt is aan de hoofdzaak, maar het spreekt niet evenzoo vanzelf als de zooeven aangeduide regel, voortvloeiend uit 's rechters competentie.

b. De ondergeschiktheid van een — niet zelfstandigen — incidenteelen eisch (vgl. nos. 22 en 29 hierna) aan de hoofdvordering zou kunnen geacht worden, al is dit twijfelachtig, ook mee te brengen dat die incidenteele eisch nooit van hooger waarde kan zijn dan de hoofdvordering, een argument aangevoerd dooi' Hof N.-Brab. 17 Nov. 1840, zie sub no. 16 hiervóór. Intusschen, ook al mocht dit argument op zich zelf juist zijn, wat hier in het midden kan blijven, dan nog volgt uit bedoelde ondergeschiktheid niet mede dat, waar het vonnis op de hoofdzaak wèl appellabel is wegens het bedrag der vordering, het incidenteel vonnis op den incidenteelen eisch dit ook moet zijn, als niet de waarde der hoofdvordering, doch die van de incidenteele in aanmerking kwam; immers, ook al mocht de laatste geen hooger waarde kunnen hebben dan de hoofdzaak, kan ze toch wel van minder waarde zijn.

c. Is dus de ondergeschiktheid van het incident aan de hoofdzaak geen voldoende reden om aan te nemen dat in alle gevallen de appellabiliteit van het incidenteel vonnis moet afhangen van die van het vonnis in de zaak zelf, dan is ook niet afdoende de motiveering van dit beginsel in sommige beslissingen met het adagium: accessio sequitur principale. Hieruit argumenteerden o. a. het meergenoemde arrest Hof N.-Brab. van 17 Nov. 1840; Hof Utrecht, arresten van 4 of 8 Aug. 1843, en van 13 Jan. 1845, vermeld hiervóór sub nos. 10 en 12. Vgl. ook H. R. 11 Jan. 1866 R.spr. 82 § 6, gewezen op art. 1 Regl. hooger beroep Suriname. — Het argument gaat echter niet op. Immers van een „accessio" kan hier slechts sprake zijn in dien zin dat het incident ondergeschikt is aan de hoofdzaak, niet ook in dien zin dat, gelijk bij

Sluiten