Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnen mij toe implicite ook ten grondslag te liggen aan de door Hof N.-Brab. 4 Juni 1839 gemaakte restriktie, vermeld hiervóór sub no. 15. Immers waar het eigendomsrecht (of een andere rechtsbetrekking) onmiddellijk onderwerp is eener ingestelde rechtsvordering, is deze een zelfstandige, op die rechtsbetrekking gericht, ook al is ze incidenteel ingesteld (voorzoover de wet dit toelaat), en is de beslissing hierop dan niet bloot ondergeschikt aan die in de oorspronkelijke zaak. Is daarentegen het geschilpunt enkel als rechtsmiddel aangevoerd, dus louter praejudicieel, dan kan een zelfstandig vonnis hieromtrent ook slechts zijn een praejudicieele beslissing, bij incidenteel vonnis gegeven. — Vgl. hierbij ook Dalloz, Rép. i. v. Degrés de juridiction nos. 240—266, en vooral Suppl. nos. 84—87 j°. no. 90. De Fransche leer, daar meegedeeld (zie speciaal 1.1. no. 251 en Suppl. no. 90), schijnt mij toe over het algemeen in overeenstemming te zijn met die van het zooeven vermelde arrest Hof N.-Brab. van 1839. Is deze leer niet ook die, voorgestaan door de Paepe, geciteerd hiervóór sub no. 30, I (1890) p. 378—380 (jis, p. 370—373) en p. 385—386, aangehaald en bestreden op dit punt door Faure in R. Mag. 13 (1894) p. 270—277'? En berust Faure's. bestrijding niet grootendeels op misverstand, naar het schijnt hoofdzakelijk een gevolg der dubbelzinnigheid van woord „jugement" (vgl. hiervóór no. 4 sub a), gebruikt èn voor de materieele daad van rechtspraak — alsdan „le juge prononce" _ èn van voorbereidende beschikkingen, ook voorzoover deze slechts overwegingen behelzen zonder bindende kracht? Dit alles hangt samen met de vraag naar den objektieven omvang van het gezag van gewijsde, waaromtrent de Paepe 1.1. (vgl. ook p. 347 v. o. en p. 226) een andere meening is toegedaan dan Faure ; vgl. Alg. Begins. XIV no. 7 sub a. — I aure s vraag 1.1. p. 272 nt. 1 vindt m. i. haar antwoord in de opmerking dat een praejudicieele kwestie niet hetzelfde is als een praejudicieele vordering (actio praejudicialis).

Sluiten