Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIY. Incidenteele en praejudicieele geschilpunten (v r a a g p u 111 e n). — Hun invloed op de competentie.

§ 1.

Terminologie. Verdeeling. Gezag van gewijsde der praejudicieele beslissingen in verband met de competentie. Schijnbaar praejudicieele geschilpunten. Litteratuuropgaaf. x)

t. A. Over de incidenteele geschilpunten vgl. Alg. Begins. XIII § 1.

Terminologie.

'£ B. a. Onder praejudicieele geschilpunten (kwesties) verstaat men gewoonlijk die geschilpunten, van welker beantwoording de beslissing der zaak zelf op zoodanige wijze afhangt dat zij logisch niet in strijd mag zijn met die beantwoording. — In ruimen zin omvatten ze ook punten van feitelijken aard; in den engeren, meer technischen zin wordt de term alléén voor kwesties over rechtsverhoudingen gebruikt, Ygl. Bernatzik, Rechtsprechung und materielle Rechtskraft (1886) p. 176—178, en de definitie van PRAzaK in Archiv für öffentliches Recht 4 p. 276, welke definitie (waarbij vgl. 1.1. p. 278 — 285) m. i. te ruim is, als ook omvattend kwesties, wier beantwoording voortvloeit uit de hoofdbeslissing, zonder dat de laatste afhangt van de eerste.

Von Sarwey, Das öffentliche Recht . . . (1880) bezigt de uitdrukking praejudicieele kwestie, blijkens p. 656 aldaar jis. p. 650 v. 0. en p. 653, in een zeer bizondere beteekenis, waarbij slechts die voorvragen er onder vallen, die als onderwerp van een afzonderlijk geding door een ander rechter worden beslist. —

l) Ten gevolge van de verwijzingen in het bij 't bewerken van dit hoofdstuk reeds gedrukte gedeelte van dit boek, naar de nos. en §§ van Hoofdstuk XIV moest de indeeling daarvan in twee §§ behouden blijven. In § 1 zijn nu, ont het overzicht te bevorderen, onderafdeelingen aangebracht.

Sluiten