Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p. 203 en 207 1), — en bevat, waar zij de verbintenissen uit de wet plaatst tegenover die uit overeenkomst, een onjuiste tegenstelling, welke ongelijksoortige grootheden coördineert. Buitendien is de bedoelde voorstelling evenzeer onvoldoende als de bewering zijn zou dat bij verbintenissen uit overeenkomst de omstandigheid, die volgens de wet de individualiteit der verbintenis bepaalt, is: een overeenkomst. Ter individualiseering eener verbintenis komt het steeds aan op de konkreete omstandigheid, die haar volgens de wet in het leven roept, hetzij die omstandigheid een overeenkomst is of niet; vgl. J. IJnger, Syst. des österreich. allgem. Priv.rechts II, 4e ed. (1876) p. 363 nt. 13. Vgl. ook P. de Paepe, Études sur la Compétence eivile I (1890) p. 143—-144 en p. 148, alsmede P. Klöppel, Die Einrede der Rechtskraft ... (1882) p. 8—9. — De hier bedoelde omstandigheid nu is bij de condictio indebiti niet enkel de betaling, maar de betaling van iets wat niet was verschuldigd; zoo ook bij de vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad niet enkel de schade, maar de schade toegebracht door een bepaalde daad die onrechtmatig is.

Voor de condictio indebiti overwoog Ktg. Breda 14 April 1858 W. 1983 dat de beslissing over de terugvordering noodzakelijk meebrengt die over haar rechtsgrond, de onverschuldigdheid van het betaalde. Vgl. Alg. Begins. IX no. 53 en het daar mede genoemde arrest H. R. van 27 Febr. 1846. "Vgl. hierbij ook H. Vos, Admin. R,echtspr. II (1902) p. 214, eensluidend met zijn hoofdartikel in "W. B. A. 2749.

Of hetzelfde als voor de condictio indebiti, ook geldt bij een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad ten opzichte van de beslissing over de onrechtmatigheid der aange-

1) Struycken's opmerkingen t. a. p. gelden de //oorzaak// der verbintenis. Wel is met dit laatste begrip zooals S. het opstelt, niet identiek dat van het moment waardoor de verbintenis geïndividualiseerd wordt (men denke aan de opvolging in rechtsbetrekkingen), maar het hier bedoelde individualiseerend moment valt toch onder het ruimere van //oorzaak//, zoodat er op toepasselijk is hetgeen Struycken aanvoert.

/

Sluiten