Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beteekenis van „geschillen" in dit artikel. Ygl. hierna no. 7 sub e in den aanhef jo. no. 8 sub l). Zie ook hierna no. 7 sub d, alsmede Alg. Begins XY no. 4 sub f.

ö. c. Gelijk reeds in het hier voorafgaande no. 4 sub a is aangeduid, kan er in een bepaald geval twijfel bestaan over de vraag, of een geschilpunt is louter praejudicieel dan wel mede onderwerp der vordering, en hierdoor dan ook wel over de rechterlijke competentie. Deze laatste is vaak schijnbaar niet afhankelijk gesteld van het objectum litis, waar er metterdaad slechts verschil van meening is over hetgeen werkelijk is onderwerp van het geschil. Zie voorbeelden hiervan in de jurisprudentie op art. 2 R. O. sub D nos. 3, 4, 10, 11, 14 en 20. — Mag men aannemen dat het karakter eener rechtsbetrekking wordt bepaald, en deze dus geïndividualiseerd, door die omstandigheden, welke teweegbrengen dat op haar bepaalde rechtsregelen en geen andere toepasselijk zijn, dan kan hierin een aanwijzing liggen, hoe de bovenbedoelde twijfel eventueel is op te lossen.

O. d. Het ligt voor de hand dat een bepaald geschilpunt louter praejudicieel kan zijn in de ééne vordering, en mede onderwerp van het geding in de andere. Zoo is het eerste het geval voor het geschilpunt over de onwettigheid van het ontslag van een ambtenaar, in een door dezen ingestelde vordering tot uitbetaling van sedert volgens hem verschuldigd geworden traktement, gegrond op die beweerde onwettigheid ; vgl. b.v. Hof Leeuw. 1 April 1896 W. 6795, P. v. J. 1897 no. 14, W. B. A, 2445. Daarentegen is ditzelfde geschilpunt bij een vordering tot schadevergoeding wegens het onwettig verleend ontslag, mede haar onderwerp, zie no. 4 sub a hiervóór; vgl. b.v. H. R. 4 Juni of Juli 1875, vermeld sub Alg. Begins. IX no. 44. Tusschen deze beide hier genoemde beslissingen bestaat dan ook in zoover geen strijd.

Gezag van gewijsde der praejudicieele beslissingen in verband met de competentie. 1).

9. E. Voor de vraag, in hoever aan praejudicieele beslissingen

i) Bij de bewerking van dit no. 7 en het volgende no. 8 bleek mij dat ik,

Sluiten