Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

autoritatieve, en daarom bindende vaststelling — schijnt eerder het hierboven sub d uiteengezette stelsel mee te brengen dan dat van het Ontwerp. — Ygl. ook de Motive zu dem Entwurf eines Bürg. Ges. Buchs für das deutsche Reich I (1888) p. 371 sub V over de werking van de bepaling der C. P. O. op dit punt in Duitschland. — Overigens zijn er zoowel vóór als tegen het nu door onze Regeering gewenschte stelsel argumenten aan te voeren; hier kan dit punt niet in den breede worden behandeld. Slechts het volgende worde dienaangaande opgemerkt. a) — Wie een bepaling als de hier bedoelde mocht voorstaan op grond dat het toch wel wat formalistisch is den omvang van het gezag van gewijsde te laten bepalen door het onderwerp van de dagvaarding of wat deze vervangt volgens het geldend procesrecht, zal toch wel moeten erkennen dat dit formalisme ligt opgesloten in de inrichting van ons proces, zooals die nu is. Maar daarom zal hij dan ook tevens zich hebben af te vragen of het wel aangaat bedoeld formalisme te willen op zij zetten enkel voor één bepaald gevolg van het stelsel onzer wetgeving, en zoodoende dit stelsel te ontwrichten, in plaats van het in zijn geheel te herzien. Bij wettelijke regeling van het gezag van gewijsde behoort met het procesrecht rekening te worden gehouden, ook op andere punten dan de hier aangeduide. Wat den objektieven omvang van het gezag van gewijsde betreft, in elk stelsel zal wel hieraan moeten worden vastgehouden dat, al mocht men het voldoende achten, zoo op andere wijze dan uit de dingtalen blijke, welke vaststellingen partijen van den rechter verlangden, niet enkel dien rechter van dit verlangen moet blijken, maar dat het ook aan de tegenpartij duidelijk kenbaar moet zijn. De vraag mag worden gesteld oi b.v. de vage Fransche theoriën in deze (vgl. hierboven sub a i. f.), aan den hier bedoelden eisch getoetst, aanbeveling kunnen verdienen. — Een regeling 'als die van het voorgestelde art. 1958 kan, als partijen niet scherp opletten, hun onaangename ver-

i) Vgl. daarbij ook no. 8 hierna sub j, k en l.

Sluiten