Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op den samenhang tusschen gezag van gewijsde en competentieregeling, in verband met de praejudicieele geschilpunten, wordt ook gewezen door O. v. Sarwey, Das öffentliche Recht.,. (1880) p. 650-652 ja. p. 658; J. Eohler in v. Holtzendokff's Encyklop. der Rechtswissenschaft, 6e ed. (1904) II p. 145 146; Regelsberger, Pand. I p. 707 ja. p. 703; L. H. C. Kuhn, geciteeid hiervóór in no. 7 sub a, p. 70—78. Zie ook lex 1 Cod. III, 8, en Alg. Begins. X no. 2.

9. m. Toekenning van gezag van gewijsde aan praejudicieele beslissingen over burgerlijke rechtsbetrekkingen in de administratieve rechtspraak, uitgeoefend door anderen dan de rechterlijke macht, zou m. i. strijden met art. 153 Grw., dat in den weg staat aan een bindende beslissing over die rechtsbetrekkingen door dezen anderen rechter. Dat ook tegenwoordig in administiatiefrechtelijke geschillen mede praejudicieel wordt beslist over burgerlijke rechtsbetrekkingen, kan dan ook m. i. slechts wettig worden geacht, op overweging dat die praejudicieele beslissing geen gezag van gewijsde heeft. Alleen dan omvat ook „geschillen" in art. 2 R. O. niet de praejudicieele geschilpunten. Zie op dit artikel sub C § 3. Vgl. ook hiervóór no. 8 sub l en Alg. Begins. XV no. 5.

Schijnbaar praejudicieele geschilpunten.1)

ÏO. F. a. Een praejudicieel geschilpunt wordt vaak aanwezig geacht, waar in werkelijkheid er geen praejudicieele kwestie is. — Zoo, waar het eindoordeel over het bestaan eener bepaalde omstandigheid is overgelaten aan een ander dan den rechter. Yoor dezen is dan nog enkel het eindoordeel van dien ander praejudicieel, doch niet de omstandigheid waarover dit oordeel

loopt. Zie Alg. Begins. XVII.

Hiermee is niet te verwarren het geval dat zekere omstandigheid wèl praejudicieel is, doch de rechter meent hieromtrent

i) Vgl. hierbij het hiervóór sub no. 2 gezegde over de beteekenis, waarin de termen «praejudicieel» en «geschilpunt» in dit werk worden gebezigd.

Sluiten