Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110. 15, daar vermeld wegens de 'inkleeding van het t. a. p. geciteerde vonnis.

Bij dit no. 10 vgl. nog Alg. Begins. XY nos. 12, 13, 18, 19 en 25 sub a en b.

Voorbeelden van slechts schijnbaar praejudicieele kwesties in strafzaken volgen hier onder nos. 11—15, waarbij vgl. no. 16 voor een schijnbaar praealabele kwestie. Voorbeelden van schijnbaar praejudicieele geschilpunten in administratiefrechtelijke en in privaatrechtelijke gedingen hierna in nos. 17 en 18.

11. b. Bij toepassing van art. 53 lid 6 der Spoorwegivet van 9 April 1875 Stbl. 67, heeft de strafrechter wèl te onderzoeken of de ministerieele beslissing, gegeven krachtens art. 14 jo. art. 13 dier wet, betrof bet herstellen of vernieuwen van weg of materieel, doch niet de rechtmatigheid (noch de doelmatigheid, zóó het arrest van 1863) dier beslissing. — Aldus H. R. 4 Juni 1888 W. 5567, R.spr. 149 § 21, v. d. Hon. G. Z. 37 p. 255, P. v. J. 1888 no. 85, en (onder werking der vroegere spoorwegwet van 1859) H. R. 9 Juni 1863, R.spr. 74 § 26, v. d. Hon. G. Z. 20 p. 250.

Deze arresten berusten hierop dat de Minister slechts competent is krachtens art. 14 der wet van 1875, als zijn besluit betreft hetgeen daar is vermeld; dan alleen is er een beslissing in art. 14 bedoeld, hetgeen element is van het in art. 53 lid 6 omschreven delikt, wat niet het geval is met rechtmatigheid of doelmatigheid der ministerieele beslissing, zoodat deze punten dan ook niet praejudicieel zijn voor den strafrechter.—Gemeld arrest van 1888 (in zóóver contra concl. O. M., dat deze óók de vraag of de Minister naar art. 14 zijn beslissing mocht geven, onttrokken achtte aan het rechterlijk onderzoek; in welken zin eveneens het vonnis in eersten aanleg: Ktg. Dordt 9 Nov. 1887 W. 5619) casseerde een vonnis, waarbij dat van gemeld Kantongerecht was bevestigd, en verwees de zaak naar Hof 's Grav., vgl. liet arrest van dat Hof van 6 Okt. 1888 W. 5621, P. v. J. 1888 no. 126.

Ten opzichte van den materieelen inhoud dezer beslissingen

Sluiten