Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noten op p. 298 en op p. 437 1.1. Zie ook 1.1. p. 120—122, 411 v. o.—412 v. b., 423—424, 436—437 en 440—442 met nt. 3opp. 440. Vgl. verder W. Kaufmantn, Die Rechtskraft des Internationalen Rechtes ... (1899) p. 90 nt. 1. — Zie nader sub Alg. Begins. XVI over den samenhang van de opvattingen der Fransche jurisprudentie en schrijvers in deze materie met de door hen afgeleide gevolgtrekkingen uit de „séparation des pouvoirs".

17. a. Ook buiten strafzaken worden geschilpunten wel als praejudicieel behandeld, die dit inderdaad niet zijn. — Zoo in het volgende geval.

In het verzet tegen een dwangbevel als bedoeld in art. 12 deiwet van 9 Mei 1902 Stbl. 54 (vroeger art. 12 wet 9 Okt. 1841 Stbl. 42), is niet praejudicieel de vraag of zekere post terecht op de waterschapsbegrooting is gebracht, — noch voor het bestaan der schuldplichtigheid op zich zelf, noch voor het bedrag van den omslag. Deze laatste toch is een gevolg van de begrooting, als die eens wettig is vastgesteld, wat niet afhangt van de vraag of een post daarop terecht is gebracht. Art. 12 lid 3 deiwet van 1902 heeft dit uitdrukkelijk boven twijfel gesteld, nadat onder de wet van 1841 anders was geoordeeld.

Onder die wet n.1. was aan den eenen kant beslist dat de bedoelde vraag een praejudicieele kwestie was in het krachtens haar art. 15 voor den rechter te brengen verzet: zóó Rb. Brielle 30 Juni 1865 W. 2730; — en daartegenover dat het als zoodanig kon gelden in het krachtens art. 13 derzelfde wet bij het administratief gezag aanhangig verzet : zóó H. R. 31 Jan. 1868 AV. 2978, R.spr. 88 § 17, v. d. Hon. G. Z. 24 p. 51, de cassatie verwerpend tegen een arrest van het Hof van Z.-Holl., waarbij het voormelde vonnis van Rb. Brielle was vernietigd. — In den zin van dit arrest van den H. R. ook Rb. Arnhem 27 April 1882 AV. 4854, AV. B. A. 1760, terwijl het O. M. in zijn conclusie vóór het arrest van 1868 meende dat aan het administratief gezag bij het opmaken der begrooting de eindbeslissing was welke posten daarop behoorden voor te komen.

De hier behandelde kwestie moge haar direkt belang voor de

Sluiten