Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hoofdzaak kennis neemt, tenzij de wet het tegendeel vaststelt (b.v. art. 100 Rv.). — Zoo H. R. 28 Juni 1901 W. 7625, R.spr. 188 § 45, v. d. Hon. B. R. 67 p. 458, P. v. J. 1901 no. 60, verwerpend de cassatie tegen het in gelijken zin gewezen arrest Hof Leeuw. 9 Jan. 1901 W. 7568, P. v. J. 1901 no. 18. (Vgl. voor deze beslissingen ook Alg. Begins. XIII sub no. 16 jo. no. 21 sub a).

Zoo ook Ktg. Schoonhoven 30 Okt. 1877 W. 4285: De rechter moet bij de beoordeeling eener vordering, te zijner competentie staande, kennis nemen van en beslissen over alle geschilpunten, die zich incidenteel daarbij voordoen, voorzoover deze niet bij de wet of een akte van compromis aan zijn kennisneming zijn onttrokken. De Kantonrechter paste dit hier toe op een exceptie van non-qualificatie, waarover zie no. 12 hierna. —Voor andere toepassingen van den hier genoemden regel, mede voor praejudicieele geschilpunten, zie hierna nos. 6—11.

De bedoelde regel geldt ook voor, naar het B. W. te beoordeelen praejudicieele kwesties bij de administratieve rechtspraak. Zie b.v. K. B. 22 Aug. 1906 in W. B. A. 2990 en K. B. 18 Juni 1872 R. v. St. 12 p. 193 jis. p. 120-128, beide de toepassing der Armenwet betreffende. Vgl. ook no. 5 hierna.

8. b. De sub no. 1 hiervóór aangeduide regel, geldend voor praejudicieele en incidenteele geschilpunten, dat n.1. de rechter der hoofdzaak tevens is die van het incident of de praejudicieele kwestie, die hem niet wettig is onttrokken, moet nog in dien zin worden aangevuld dat — afgezien van mogelijke speciale op de wet steunende uitzonderingen (vgl. ook no. 15 hierna)

zijn onderzoek zelfstandig geschiedt, voorzoover hij daarbij n.1. niet is gebonden aan een voorafgaande beslissing van anderen, vgl. de noot bij het opschrift van dit hoofdstuk, zie ook Alg. Begins. XVII j°. XIV no. 10.

onderzoek der praejudicieele kwestie wordt gesproken, afgezien van het geval dat de rechter gebonden is aan een voorafgaande beslissing van anderen, "waaromtrent zie § 3. Vgl. verder Alg. Begins. XIV no. 10. Zie ook het aldaar sub no. 2 gezegde over de terminologie.

Sluiten