Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bedoelde regel wordt vaak, zij het onvolledig, aldus geformuleerd : iudex actionis etiam iudex exceptionis; dit zoowel voor burgerlijke als voor strafzaken. — Ygl. ook lex 2 D. II, 1; de Paepe, Études sur la Compétence civile, I (1890) p. 346—349; J. W. Planck, Lehrb. des deutschen Civ. proz.rechts I (1887) p. 96—97; de Jonge, Admin. en Justitie, p. 64—65; v. Idsinga in Bijdr. St.-best. 29 p. 405 v. o., en denzelfde, De Admin. Rechtspraak, I (1893) p. 39—40; Garsonnet, geciteerd sub Alg. Begins. XIV no. 19. Zie verder ook de andere t. a. p. genoemden, in het bizonder § 12 van het Verslag der Staatscommissie voor de Admin. Rechtspraak, en § 36 der Mem. v. Toel. bij het Ontw. 1905 Wetb. v. Admin. Rv.

3. c. De regel, sub no. 1 hiervóór genoemd, spreekt in het algemeen eigenlijk vanzelf (vgl. ook Alg. Begins. XIII no. 21 sub a), maar is speciaal dan van belang, zoo het incidenteele geschilpunt, ware het onderwerp van een afzonderlijk geding, niet zou staan ter competentie van den rechter, die het nu desniettegenstaande toch incidenteel of prejudicieel zal hebben te beslissen. Dit laatste althans in den regel; voor de uitzonderingen vgl. nos. 4, 13, 14, 21 en 22 hierna. Overigens is de regel toepasselijk, zoowel waar voor het praejudicieele geschilpunt, op zich zelf genomen, wèl, — als waar er geen ander rechter voor is aangewezen. — Vgl. hierbij ook de regeling in artt. 13 en 14 jo. art. 8 der wet van 28 Mei 1901 Stbl. 130, en artt. 25 bis en ter jo. art. 25 der wet van 19 Sept. 1852 Stbl. 178, tekst bekend gemaakt bij K. B. van 5 Dec. 1901 Stbl. 235.

Over het in dit no. 3 besproken geval zie nader de Paepe, geciteerd sub no. 2 hiervóór, p. 347 en p. 364—366. Zie ook W. B. A. 2840 (= 2845) p. 1 kol. 1. Vgl. verder lex 3 Cod. III, 1; lex 1 Cod. III, 8.

Schijnbaar anders dan de zooeven geciteerden, de Jonge, Admin. en Justitie, p. 65 v. o.—66, wiens eerste voorbeeld (ook in verband met het aldaar op p. 64—65 voorafgaande) toont dat hij hier op het oog heeft uitzonderingsgevallen, als bedoeld in

Sluiten