Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bindend, mogen beslissen. Zie hierover O. v. Sarwey, Das öffentliche Recht . . . (1880) p. 650 v. o.—651 v. b. jis. p. 656—661. Deze schrijver wijst er op dat een niet bindende praejudicieele beslissing niet praejudicieert aan ') een latere wèl bindende beslissing omtrent hetzelfde geschilpunt, als onderwerp van een afzonderlijk geding gebracht bij den daarvoor competenten rechter. (Vgl. ook hieronder sub g.) Inderdaad brengt de competentieopdracht aan dezen laatste wel is waar mee dat hij over het geschilpunt een bindende beslissing heeft te geven, en dit bij uitsluiting van anderen, zoo niet voor het tegendeel voldoende gronden kunnen worden aangevoerd (vgl. Alg. Begins. X no. 1 en hierna no. 23). Maar hieruit alléén, d. w. z. als niet blijkt dat ook dit mede is beoogd of uit de strekking eener speciale wetsbepaling voortvloeit, — volgt nog niet dat geen ander over het geschilpunt zou mogen oordeelen, waar deze andere geen bindende beslissing er over geeft, vgl. Alg. Begins. XIV no. 7 sub d. Dit is m. i. ook het standpunt der in no. 3 sub c hiervóór geciteerde Codex-plaatsen. 2)

ƒ. Voorzoover echter aan de praejudicieele of incidenteele beslissing wèl gezag van gewijsde toekomt, bestaat er bezwaar tegen het toepassen van den hiervóór sub nos. 1 en vlgg. bedoelden regel, ingeval het praejudicieel of incidenteel geschilpunt (vgl. Alg. Begins. XIV no. 3), ware het onderwerp van een zelfstandig geding, zou staan ter uitsluitende competentie van een ander dan den rechter, voor wien het nu praejudicieel (incidenteel) is. In dat geval toch mist de competentieregeling haar doel, als de rechter, die niet competent is voor het praejudicieele geschilpunt op zich zelf, dit nu toch met gezag van gewijsde, zij het dan praejudicieel, beslist. Competentieopdracht

!) Deze uitdrukking is voor verschillende opvatting vatbaar; v. Sarwey schijnt te bedoelen: geen bindend praejudicium bevat voor . . .

'l) Anders bij de opvatting dezer leges door Goudsmit, Pand. Syst. I nt. 1 op p. 288—289 en door v. Savignv, System 6 p. 440—443, die intusschen — blijkbaar omdat het in hun stelsel beter past — afwijkt van de gangbare en meest voor de hand liggende uitlegging der aangehaalde plaatsen.

Sluiten