Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoelde verplichting, en is daarom integreerend deel van het onderwerp der vordering tot voldoening, waaruit m. i. volgt dat de rechter, dit punt onderzoekend, hierover vanzelf bij toewijzing der vordering zou beslissen met gezag van gewijsde (vgl. Alg. Begins. XIV nos. 4 sub a en 7 sub d). Art. 70 der Armenwet nu behoudt de bindende beslissing over de woonplaats voor aan de Kroon. Men heeft hier dus te doen met een toepassing van hetgeen hiervóór in no. 4 sub f is uiteengezet. Zelfs als hier een louter praejudicieele beslissing mogelijk ware, zou ook deze m. i. niet mogen worden gegeven, waar toewijzing der vordering het geciteerde art. 70 illusoir zou maken: de eisch hiertoe strekkend is niet-ontvankelijk op grond van het beginsel gehuldigd in art. 14 wet Alg. Bep. Vgl. no. 22 sub l hierna.

Tegen de voorstelling dat er hier sprake zou zijn van een geschil over de woonplaats, en daarom ook tegen de redaktie van art. 70 Armenwet, komt J. v. Gelein Vitbinga op in R. Mag. 22 (1903) p. 548—549. Bij zijn bewering dat het eigenlijk geschil hier loopt over de verplichting tot betaling der kosten, ziet hij m. i. over het hoofd dat, al moge de zaak feitelijk meestal daarop neerkomen, — toch het geschil over de woonplaats en dat over de verplichting door art. 26 Armenwet opgelegd, reeds hierom niet identiek zijn, omdat ook waar over de woonplaats geen kwestie is, de bedoelde verplichting terecht kan worden ontkend, b.v. wegens verjaring der schuld. Vgl. de procedure voor Rb. 's Hertog. 26 Jan. 1900 W. 7398, G. st. 2533, W. B. A. 2652, en in appèl voor Hof 's Hertog. 11 Dec. 1900 W. 7529, G. st. 2582, W. B. A. 2695. De woonplaats doet enkel de verplichting tot betaling ontstaan, en de vraag daarnaar is praejudicieel in de vordering tot vergoeding. Wèl is dit geschilpunt integreerend deel van het onderwerp dier vordering (vgl. het hierboven daaromtrent gezegde), maar daarom is het nog niet identiek met dat onderwerp. Vgl. ook het hierna in no. 21 sub c—d gezegde over den aanslag voor belastingschuld en deze schuld zelf. — Buitendien echter heeft het geschil over de woonplaats m. i. niet enkel tot onderwerp het ontstaan eener bepaalde schuld,

Sluiten