Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar alle rechtsbetrekkingen, die uit het hebben van woonplaats in een zekere gemeente voor de toepassing der Armenwet voortvloeien, zoodat de beslissing der Kroon in dit geschil ook zal gelden voor eventueele vorderingen tot verhaal over toekomstige jaren, zoo de woonplaats niet sedert is gewijzigd, terwijl aan de beslissing over de schuld deze strekking niet kan worden toegekend. Hetgeen Mr. Vitringa nog aanvoert, n.1. dat het geschil over de woonplaats hierop neerkomt dat de aangesproken gemeente die woonplaats ') ontkent, zonder dat het tevens behoeft te loopen over de vraag waar dan wèl de woonplaats is, moge op zich zelf juist wezen, het kan m. i. zijn hierboven weergegeven stelling niet waar maken.

IS c. Een uitzondering krachtens Volkenrecht op het sub no. 2 hiervóór gezegde is, althans schijnbaar, aangenomen in de hier volgende beslissing, terwijl ook nos. 16 en 17 hierna op het Volkenrecht betrekking hebben. Men kan intusschen met reden twijfelen of er in dit no. 15 wel sprake is van een werkelijke uitzondering, en of niet veeleer als de eigenlijke beteekenis van het vonnis moet worden aangenomen dat ingevolge het Volkenrecht hetgeen schijnbaar praejudicieel was, ophield dit inderdaad te zijn; zie hieronder. De wijze waarop het vonnis gemotiveerd is doet echter wel aan een uitzondering denken, als hierboven bedoeld.

Waar in een geschil ter competentie van den Nederlandschen rechter de beslissing afhangt van de geldigheid eener rechtshandeling, en deze weer van de beantwoording der vraag of de handeling is aangegaan met het wettig gezag in een vreemden Staat, mag de rechter over de wettigheid van dit gezag niet beslissen, doch heeft hij het feitelijk gezag te houden voor het wettige gezag. Naar de heerschende leer toch van het Volkenrecht, mag geen Staat, dus veel minder een Rechtbank kiezen tusschen de in een anderen Staat strijdende Staatspartijen. Dit geldt te meer waar bestendig onderscheiden partijen elkaar het gezag

!) en daarmee ook de hierboven aangeduide rechtsbetrekkingen (L. v. P.)

Sluiten