Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar het Volkenrecht geldt. Hieraan is analoog hetgeen betreffende kerkelijke reglementen is overwogen in het sub no. 11 hiervóór geciteerde vonnis Rb. Arnhem van 15 of 17 Okt. 1842. — Zie omtrent de (praejudicieele) toepassing van het Volkenrecht dooiden Staatsrechter: Triepel, geciteerd sub no. 15 hiervóór, p. 438—443, speciaal p. 442—443 met nt. 2 aldaar, en W. Kaufmann, Die Rechtskraft des internationalen Rechtes... (1899) p. 87—94.

Bij het arrest Hof Geld. van 1841 vgl. dat van den H. R. d.d. 13 Okt. 1843, geciteerd sub Alg. Begins. IX no. 26.

19. 6. "Waar een bevrachtingscontract bepaalt dat de chertepartij geannuleerd zal zijn bij blokkade van zekere haven, heeft de Nederlandsche rechter, zelfs als het contract mocht verwijzen naar de Verklaring van 16 April 1856 der mogendheden, die het traktaat van Parijs van 30 Maart 1856 sloten, de bepalingen dier Verklaring omtrent het effektieve eener blokkade toch niet in aanmerking te nemen, daar hij anders zou moeten beslissen, of de blokkade was gehandhaafd door een gewapende macht, voldoende om den toegang tot de kust te beletten, wat de rechter — gesteld hij ware tot dergelijke beslissing in staat — zou voeren buiten den kring hem bij art. 148 Grw. (1848) aangewezen. — Zoo Rb. Leeuw. 9 Jan. 1872 W. 3495, M. v. H. 14 p. 195.

Deze beslissing verzuimt te onderscheiden tusschen de competentie der rechterlijke macht krachtens Grond- en gewone wet (art. 2 R. O.) éénerzijds, en hetgeen de competente rechter praejudicieel heeft te onderzoeken aan den anderen kant (vgl. de Voorrede tot dit werk p. XI), en is in strijd met het hiervóór sub nos. 1—3 aangeduide beginsel. — Overigens overwoog het vonnis nog dat in het gegeven geval het contract niet verwees naar bovenbedoelde Verklaring van 1856, zoodat haar bepalingen het geschil hier niet beheerschten.

Bij het zooeven vermelde vonnis der Rb. Leeuw, van 1872 vgl. dat van den Raad v. Just. te Batavia s. d. (14 of 17 Juli 1874) W. 3760, betrekking hebbend op een eisch van het O. M.

Sluiten