Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraak, schijnbaar over de aanwezigheid der aangeduide omstandigheden, doch inderdaad over het al dan niet bestaan dei rechtsbetrekking, waarvoor die omstandigheden als vereischten zijn gesteld, kan zijn gewild. Maar ook kan zijn beoogd vooi het onfstaan dier rechtsbetrekking, hetzij naast de opgesomde materieele omstandigheden nog buitendien als vereischte te stellen het oordeel van een aangewezen persoon dat die omstandigheden aanwezig zijn, hetzij enkel dit laatstbedoelde oordeel als eenig formeel vereischte te doen gelden. In elk bizonder geval moet worden nagegaan, wat de werkelijke bedoeling is. Dit is een vraag van interpretatie. Zie nader sub Alg. Begins. X\ II.

Ingeval rechtsgeldig is bepaald dat men zal zijn gebonden aan het onkontroleerbaar oordeel van een aangewezen persoon over het bestaan van zekere omstandigheid, brengt die gebondenheid mede dat hij, voor wien ze geldt, niet kan worden gehoord in een met dit oordeel strijdige bewering, gevoerd in een gedmg voor den rechter. — Waar daarentegen niet is aan te nemen dat aan bepaalde personen wettig is overgelaten het eindoordeel over zekere feitelijke omstandigheden, als eenige voorwaarde voor het ontstaan van recht en verplichting, maar de bedoelde feitelijke omstandigheden zelf de voorwaarden zijn tot dit ontstaan. — zullen zij in een geschil ter competentie van de rechterlijke macht, door deze zelfstandig moeten worden onderzocht, tenzij rechtsgeldig dit praejudicieele geschilpunt haar mocht zijn onttrokken. — Inhoever dit laatste mogelijk is, hangt in de eerste plaats hiervan af, of geoorloofd is opdracht van rechtspraak over het geschilpunt, als onderwerp van een afzonderlijk geding, aan anderen dan de rechterlijke macht. Hieromtrent vgl., voorzoover de opdracht niet geschiedt bij of krachtens de Rijkswet (o. a. bij compromis), nader op art. 1 R. O. sub G. — In de tweede plaats echter zal, al is de zooeven bedoelde opdracht van rechtspraak toegelaten, nog de vraag moeten worden beantwoord, of nu óók is geoorloofd aan de rechterlijke macht het bewuste geschilpunt dan te onttrekken, waar het zich praejudicieel voordoet in een geding te harer competentie. Hiei-

Sluiten