Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een schuld. De aanslag doet hier de schuld ontstaan, ') en beslissing over den aanslag is dan ook tevens beslissing over de schuld, als zij de wettigheid van den aanslag ontkent. Doch niet in het omgekeerde geval, daar handhaving van den aanslag slechts beslist dat de schuld is ontstaan, niet dat ze nog bestaat. "Vgl. de conclusie van Adv.-Gen. Smits vóór H. R. 14 Jan. 1870 W. 3179, R.spr. 94 § 7, v. d. Hon. Bel. 10 p. 1, G. st. 958, W. B. A. 1079. Zie ook dit arrest zelf, en dat van H. R. 19 Dec. 1890 W. 5970, R.spr. 156 § 46, v. d. Hon. B. R. 56 p. 302, P. v. J. 1891 no. 8, G. st. 2071, W. B. A. 2175; verder Rb. Amst., vonnissen van 16 Juli 1878 W. 4328, P. v. J. 1878 no. 39, R. B. 1881 A p. 211, G. st. 1431, W. B. A. 1553, en van 31 Juli 1877 W. 4234, P. v. J. 1877 no. 39, R. B. 1877 D p. 85, G. st. 1390, W. B. A. 1511. Vgl. ook de Jonge, Admin. en Justitie p. 31. — In anderen zin Hof Amst. 10 April 1896

') Althans als een opvorderbare schuld; vgl. J. F. v. Nieuwkuyk, Fiscaal Recht (1905), § 223, p. 165 -166, die zich echter kennelijk vergist in zijn opvatting der t. a. p. door hem geciteerde Resolutie van 27 April 1903 no. 8: deze Resolutie zegt enkel dat ten opzichte van belastingdienstjaren, aanvangend na een faillietverklaring, niet toepasselijk is de mede door v. N. geciteerde Resolutie van 19 Dec. 1900 no. 76. — Vgl. hierbij ook over de vraag of de belastingsefcitM ontstaat door den aanslag dan wel met den aanvang van het belastingjaar, — in eerstgemelden zin Rb. 'sGrav. 10 Febr. 1903 W. 7887, en J. Wolterbeek Muller in W. 7685 p. 3—4; in laatstgemelden zin Rb. Amst. 6 Maart 1903, De Fiskus no. 846, bevestigd door Hof Amst. 6 Nov. 1903 1.1. no. 847, W. 8041. Dit arrest spreekt in de eene overweging van belastingschuld ontstaan op 1 Januari, in een andere overweging van die schuld, ontstaan uit een schuldplichtigheid op 1 Januari geboren. De laatste voorstelling schijnt de juiste: de belastingplichtigheid (de „Haftung") ontstaat met het begin van het dienstjaar, ook voor de Personeele belasting, de belastingsc/ii(M zelf eerst door den aanslag. Vgl. het in R. Mag. 22 (1903) p. 86-87 door H. Hymans opgemerkte over de onderscheiding tusschen „Schuld" en „Haftung'', waarvoor Hymans' terminologie: „schuld" en „verbintenis" m. i. niet wenschelijk is, als licht tot verwarring leidend tengevolge van het nu eenmaal bestaande spraakgebruik. — Of in het bedoelde geval, waar-betaald mocht zijn vóór den aanslag, een condictio indebiti op kan gaan, hangt af van het karakter aan de „Haftung" hier toe te kennen.

Sluiten