Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog worde opgemerkt dat ook uit speciale wetsbepalingen, als b.v. art. 15 wet 22 Mei 1845 Stbl. 22, kan volgen dat van de wettigheid van den aanslag, gesteld zij is praejudicieel voor de rechterlijke macht, het onderzoek haar toch is onttrokken, voorzoover de speciale wetsbepaling reikt. Het zooeven geciteerde art. 15 der wet van 1845 wordt in den regel door de jurisprudentie ook toepasselijk geacht bij de condictio indebiti; vgl. Léon—de Klerck op gemeld art. 15; den aanhef van Alg. Begins. IX no. 55, en nader op art. 2 R. O. — Aroor provinciale belastingen b.v. geldt de wet van 1845 niet.

Bij het laatste gedeelte van dit no. 21 vgl. ook het volgend

no. 22. Vgl. mede no. 25 hierna,

32. f. Op de vraag wanneer een praejudicieel geschilpunt den rechter is onttrokken, kan moeielijk een algemeen antwoord

worden gegeven.

In no. 4 sub /-hiervóór is gesteld dat, ingeval een praejudicieel

geschilpunt enkel bindend kan worden beslist, terwijl, zoo het onderwerp wordt van een afzonderlijk geding, een ander rechter bij uitsluiting er voor is aangewezen, — het onderzoek van dit punt aan den rechter der hoofdzaak onttrokken moet worden geacht. Verder is in het hier voorafgaande no. 21 sub e er op gewezen dat er ook nog andere gronden kunnen zijn om aan te nemen dat een rechter het voor hem praejudicieele geschilpunt niet mag onderzoeken. Zonder dringende reden zal dit nooit mogen worden ondersteld; het is steeds een uitzondering op den regel, in nos. 1—3 hiervóór aangeduid. Of de hier bedoelde uitzonderingen kunnen worden samengevat in één algemeene foimule, die elke onzekerheid over het bestaan der uitzondering afsnijdt, staat te bezien.

Zulk een algemeene formuleering is, voor praejudicieele jeslissingen in geschillen bij den burgerlijken rechter, beproefd door L\uk in Bluntschli en Brater's Deutsches Staatswörterbuch V (1860) p. 650 v. b., i. v. Kompetenz, hierin gevolgd door de Jonge, Admin. en Justitie, p. 64; zie ook O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht I (1895) p. 218 sub 2». (bij Mayer's voor-

Sluiten