Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij toeschijnt, voor de hier behandelde vraag weinig houvast.

Gesteld kan worden dat het praejudicieele geschilpunt den rechter détór zal zijn onttrokken, waar het slechts bindend kan worden beslist, en in die bindende beslissing zou zijn opgesloten een bevel dat deze rechter niet geven mag. Ygl. no. 13 hiervóór. Mede op dezen grond is het dat het praejudicieele geschilpunt, dat met gezag van gewijsde zou moeten worden beslist, — terwijl, zoo het zich als afzonderlijk geschil voordoet, een ander bij uitsluiting er voor is aangewezen, — moet geacht worden den rechter der hoofdzaak te zijn onttrokken; zie in no. 4 sub f hiervóór. Nam men dit niet aan, de competentie-opdracht Voor het bedoelde geschilpunt zou allicht zijn te ontduiken, en dus haar doel missen.

En ook in het algemeen zal, als het twijfelachtig is of een praejudicieel geschilpunt den rechter der hoofdzaak is onttrokken, dit geval m. i. aanwezig moeten worden geoordeeld, als anders de wetsbepaling die in aanmerking komt, haar doel zou missen. x) — Wannéér dit zoo is, kan niet eens en voor al worden gezegd; wèl dat men het niet voorbarig zal mogen aannemen, en niet enkel zal hebben te letten op de oogenblik-

i) Van de vraag of dit het geval zou zijn ten opzichte van art. 222 Gein.wet. als de rechter in een vordering eener gemeente tegen een ander dan den gemeente-ontvanger praejudicieel onderzoekt of er in de kas des ontvangers een tekort is, waar zijn rekening nog niet is vastgesteld, — hangt het m. i. af of juist is de hierop betrekkelijke overweging in het arrest Hof 's Hertog. 24 Dec. 4900 W. 8493. Daarbij werd niet enkel aangenomen dat de rechter

zich heeft neer te leggen bij de vaststelling der rekening van den ontvanger

door het administratief gezag, doch ook dat, waar die vaststelling nog ont¬

breekt, de rechter naar een tekort geen onderzoek mag instellen, wat het Hof

aanmerkt als een den rechter ongeoorloofde inmenging ten aanzien van het vaststellen der rekening. — Men kan vragen of zulk praejudicieel onderzoek

dan het administratief gezag zou binden bij de latere vaststelling der rekening,

en zoo niet, of een der door het Hof geciteerde artikelen der Gem.wet door

het bedoelde rechterlijk onderzoek illusoir zou worden gemaakt. — Intussclien

is tegen 's Hofs arrest beroep in cassatie ingesteld; de uitspraak van den

H. R. zal eerst in het Supplement op dit werk kunnen worden vermeld.

Sluiten