Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daagde in privé ingesteld, dan vooralsnog niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Daar het bovenstaande slechts kan betreffen het geval dat den rechter het praejudicieel onderzoek rechtsgeldig is onttrokken, is het — in de onderstelling dat van scheidsrechterlijke uitspraak dan geen sprake is — niet toepasselijk bij ontkenning der hoedanigheid van het bestuur in kerk of partikuliere vereeniging; vgl. no. 24 hiervóór.

c. In het algemeen moet, waar inderdaad een werkelijk praejudicieel geschilpunt den rechter is onttrokken, nu de beslissing der hoofdzaak niet mogelijk is zonder de praejudicieele (vgl. Alg. Begins. XIY no. 2 sub a), het logisch gevolg zijn dat, zoolang de laatste niet gegeven is door den hiertoe bevoegde, de rechter der hoofdzaak öf wel den eisch (in de administratieve rechtspraak: de klacht = het beroep) niet-ontvankelijk heeft te achten of zich zelf incompetent. De jurisprudentie heeft, vooral waar zij den rechter onttrokken achtte een praejudicieel geschilpunt, dat integreerend deel was van het onderwerp der vordering, soms hieruit geconcludeerd tot incompetentie voor den geheelen eisch, in andere beslissingen tot niet-ontvankelijkverklaring. Zie deze jurisprudentie sub Alg. Begins. IX nos. 44 jo. 45 en 53, alsmede t. a. p. nos. 55—60. Ygl. ook no. 14 hiervóór: metontvankelijkheid. — Tegen incompetentie is sub Alg. Begins. IX no. 46 aangevoerd dat dit zou moeten zijn een incompetentie vooralsnog, n.1. tot na beslissing van het administratief gezag, waar deze ontbreekt, — en is de bestaanbaarheid hiervan in twijfel getrokken. Buitendien gelden tegen het aannemen van incompetentie in het algemeen nog deze twee bezwaren. In de eerste plaats vloeit de competentie van den rechter voor de vordering, zooals ze is aangebracht, daaruit voort dat die vordering, gelijk we hier moeten onderstellen, behoort tot de rubriek, waarvoor de algemeene competentie-opdracht aan den ïechtei geldt (b.v. „schuldvorderingen" in art. 2 R. O.). Een incompetentverklaring zou dus zijn het maken eener uitzondering op de wet, zonder dat dit steunt op de wet zelf, doch enkel als

Sluiten