Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat met in de praktijk gebleken behoeften, nadat het nog in te voeren Wetb. v. Admin. Rv. lang genoeg zal hebben gewerkt.

Zou schorsing wenschelijk zijn in het geval dat het praejudicieel geschilpunt als onderwerp van een afzonderlijk geding ter competentie staat van een ander rechter dan die der hoofdzaak, en deze slechts met gezag van gewijsde er over zou kunnen beslissen (vgl. nos. 4, 14 en 21 hiervóór)? Bepaalde de wet dat aan zulke praejudicieele beslissingen als hier bedoeld, geen gezag van gewijsde toekomt (zie hierboven p. 178), dan zou deze vraag vanzelf vervallen. Maar ook afgezien hiervan, waar hetzelfde doel kan worden bereikt door niet-ontkelijkverklaring vooralsnog (vgl. no. 25 sub c en d hiervóór), schijnt het ook hier onnoodig schorsing bij de wet te bevelen. Overwogen zou kunnen worden fakultatieve schorsing, met waarborgen dat het geschilpunt wordt aangebracht bij den daarvoor aangewezen rechter; dit met het oog hierop dat het misschien niet steeds van eischer afhangt het geschilpunt daar aanhangig te maken. Ook hiermede kan echter worden gewacht, totdat de praktijk na het in werking treden van het Wetb. v. Admin. Rv. de behoefte mocht aantoonen; hetgeen, zoo ik mij niet bedrieg, bij de regeling gelijk de Mem. v. Toel. op het nu aanhangige Ontwerp van 1905 (geciteerd in no. 25 sub d hiervóór) zich die voorstelt, niet zeer waarschijnlijk is. — Fakultatieve schorsing kent de Duitsche C. P. O. in § 148 (= 139 oud), terwijl § 150 toelaat een uitgesproken schorsing te herroepen.

In W. B. A. 2850 slaat de Red. bepalingen voor als sedert neergelegd in art. 159 Ontw. Wetb. van Admin. Rv. 1905 voor het geval dat de praejudicieele kwestie reeds aanhangig is voor een ander rechter. Vgl. ook Reüyl in R. Mag. hierboven geciteerd, p. 534, en de zooeven aangehaalde voorschriften der C. P. O.

Verder wordt in W. B. A. t. a. p. de vraag aangeroerd naar de gebondenheid van burgerlijken en administratieven rechter aan eikaars uitspraken, waaromtrent zie § 3 hierna.

Sluiten