Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2.

Be bevoegdheid van den strafrechter tot het onderzoeken van praejudicieele en incidenteele geschilpunten (vraagpunten) 1).

2 5. A. a. In strafzaken geldt, behoudens art. 6 Sv., hetzelfde beginsel als in nos. 1-3 hiervóór aangegeven voor burgerlijke en administratiefrechtelijke geschillen. Hieromtrent is het volgende beslist:

's Rechters bevoegdheid om kennis te nemen van een overtreding, brengt vanzelf mee, zijn bevoegdheid en verplichting om een onderzoek in te stellen omtrent, en een beslissing te geven over het aanwezig zijn harer bestanddeelen in het gegeven geval. — Zoo H. R. 16 Nov. 1896 W. 6886 p. 2, R.spr. 174 § 29, v. d. Hon. Sr. 1896 p. 363, P. v. J. 1896 110. 99 p. 1—2. — Zoo ook II. R. 16 Nov. 1885 W. 5234, R.spr. 141 § 29, v. d. Hon. G. Z. 35 p. 363, met de bijvoeging (waartoe in 1896 geen aanleiding bestond): in zóóver niet eenig wettelijk voorschrift de beslissing over een of meer der kenmerken van de overtreding voorbehield aank de administratieve macht.

Zie hierna nos. 36—42 betreffende deze reserve, door den II. R. overigens in 1885 niet toepasselijk geacht, omdat naar het toen ter sprake komend provinciaal reglement het voorbehoud alleen van kracht was voor een geschil van bestuur, dat hier niet aanwezig was (vgl. no. 39 hierna). — Zie ook de hier volgende nos. 28—33 voor toepassingen van het beginsel deiarresten van 1885 en 1896, en de hiervóór op p. 197 in no. 3 geciteerde bepalingen der wetten van 1852 (1901 Stbl. 235), en 1901 (Stbl. 130). — Vgl. verder J. B. Hoffman, Traité théorique et pratique des questions préjudicielles en matière répressive (1865) I no. 203, p. 332—334, lex 1 Cod. I, 40 en lex 3 Cod. III, 8, t. a. p. geciteerd. Vgl. ook in de noot aldaar p. 353-359 de punten geformuleerd door het Fransche Hof van Cassatie in een

1) Vgl. hier de noot op p. 495 -196 hiervóór. — Bij deze § 2 vooral lette men op het sub Alg. Begins. XIV no. 2 gezegde over de terminologie.

Léon: fiechtspraak, 3e Druk, Deel II, afl. 1. 1G*

(Mr L. van Praag, Recht. Org.)

Sluiten