Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindoordeel toe. Ygl. hierbij H. Reuijl in R. Mag. 14 (1895) p. 88—84, en Roëll en Oppenheim in R. Mag. 18 (1899) p. 189.

— Zie ook Alg. Begins. XVII.

»0. g. Waar uit een provinciaal reglement op het onderhoud dei wegen volgt dat het oordeel over hetgeen tot onderhoud dier wegen wordt vereischt, is aan B. en W., en in beroep aan Ged. Staten, blijft toch aan den strafrechter het oordeel over de vraag of hetgeen door B. en W? is gelast, werkelijk is onderhoud,

— Zoo H. R. 28 Nov. 1892 W. 6276, R.spr. 162 § 48, v. d. Hon. G. Z. 40 p. 154, P. v. J. 1893 no. 10, in zóóver contra concl. O. M. — Dit arrest gaat m. i. blijkbaar uit van de gedachte dat, waar een bepaling in zekere aangelegenheid het eindoordeel laat aan de administratie, dit overlaten zich niet verder uitstrekt dan uit die bepaling noodzakelijk voortvloeit. Ygl. nader sub Alg. Begins. XVII.

Men lette ook op de analogie, die het hier geciteerde arrest van 1892 biedt met die van 4 Juni 1888 en 9 Juni 1863, beide vermeld op p. 184 hiervóór, alsmede met de jurisprudentie, waarbij is aangenomen dat krachtens art. 135 Gem.wet wèl den Raad toekomt het eindoordeel over hetgeen dienstig moet geacht voor de daar genoemde belangen, doch niet over de vraag, of van die belangen zelf sprake is (zie sub Alg Begins. XVII). — Vgl. verder ook no. 91 hierna.

De zooeven genoemde arresten van den H. R. van 1863 en 1888 zijn naar hun positieven inhoud mede een toepassing van het beginsel, bedoeld in no. 27 sub a hiervóór.

31. li. Daar de wet van 10 April 1869 Stbl. 65 op het begraven van lijken niet bepaaldelijk aan Ged. Staten opdraagt vast te stellen, wat tot de kom eener gemeente behoort, treedt bij ontstentenis eener beslissing van Ged. Staten hieromtrent, J) de strafrechter niet op het terrein van het administratief gezag door, in een vervolging wegens overtreding van art. 48 j°. art. 16 lid 3,

J) De H. R. liet uitdrukkelijk in het midden of, ware zulke beslissing aanwezig, de strafrechter daaraan gebonden zou zijn.

Sluiten