Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingesteld op grond van art. 41 aanhef en no. 7 dier wet, gemeld punt zelf te onderzoeken (overigens zonder resultaat, zoodat vrijspraak volgde). — Zoo H. R. 10 Okt. 1871 W. 3388, R. spr. 99 § 6, v. d. Hon. G. Z. 26 p. 15, G. st. 1060, W. B. A. 1175.

Dit arrest toont, blijkens de hier geciteerde motiveering, dat de H. R. in 1871 in denzelfden geest zou hebben overwogen als het in no. 27 hiervóór vermelde arrest van 1885 deed, zoo hij de daarbij bedoelde reserve hier van kracht had geacht, wat het geval had kunnen zijn, als hetzij art. 16 lid 2, hetzij art. 45 lid 2 der wet van 1869 toepasselijk zou zijn geweest.

33. i. Of een administratief besluit in den zin van art. 158 Gem.wet een gevolg is van een ander, dat door de Kroon is vernietigd, heeft de strafrechter, staande voor de vraag of eerstgemeld besluit nietig, en hierom een daarbij verleende vergunning als niet bestaande moet beschouwd, zelfstandig te onderzoeken. — Zoo implicite H. R. 7 Mei 1906 W. 8376, R.spr. 203 § 2, P. v. J. 558, G. st. 2855 sub 10o, W. B. A. 2975, *) op dit punt contra concl. O, M., volgens welke de strafrechter niet kon onderzoeken of art. 158 Gem wet toepasselijk was. De onjuistheid dezer opvatting van het O. M. volgt m. i. hieruit dat het bestaan der vergunning praejudicieel was voor den strafrechter, » terwijl, waar art. 158 wèl toepasselijk is, de verleende vergunning rechtens als niet meer bestaande moet aangemerkt.

33. j. Dat de strafrechter bij vervolging wegens niet voldoen aan de aanmaning van een polderbestuur, de door beklaagde ontkende kwaliteit van dit bestuur heeft te onderzoeken, is beslist bij de arresten, geciteerd hiervóór op p. 210.

34. k, Omtrent de vraag, in hoever de strafrechter bij zijn onderzoek gebonden is aan een voorafgaande administratieve beslissing, vgl. hierna nos. 75, 76 en 86 jo. no. 87, 88—92jis. nos. 94—97f no. 98 jis. nos. 100—101. — Omtrent de vraag, in hoever de strafrechter de rechtmatigheid van bestuursdaden als praejudicieel geschilpunt zelfstandig heeft te onderzoeken, zie sub Alg.

1) Vgl. dit arrest sub no. 36 hierna, sub Alg. Begins. XIV 110.12 en XVI no. 27.

Sluiten