Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkkring van het gemeentelijk bestuur, door, waar uit een besluit van B. en W. tot onbewoonbaarverklaring blijkt dat het is genomen na inwinning van het (hier voor de strafbaarheid vereischte) advies der plaatselijke gezondheidscommissie, — te onderzoeken of dit advies aanwezig is. — Of men acht het besluit van B. en W. bestemd om de aanwezigheid van het advies te constateeren, en dan heeft de rechter dit punt reeds onderzocht door de overweging dat uit het besluit blijkt van het ingewonnen advies, öf wel dit kan niet door bedoeld besluit worden bewezen, in welk geval de strafrechter ook zelfstandig heeft te onderzoeken, of van dit element der overtreding op andere wijze blijkt.

Vgl. hierbij H. R. 8 April 1907 W. 8525 p. 1 — 2, R.spr. 205 § 62, P. v. J. 641, G. st. 2906 sub llo, W. B, A. 3024, betreffende art. 6 lid 2 Gezondheidswet 1901, welk arrest echter een andere kwestie behandelt.

36. B. a. Hiervóór sub Alg. Begins. XIV nos. 12 en 13 is opgemerkt dat in een strafvervolging wegens drankverkoop zonderde vereischte vergunning niet praejudicieel is de rechtmatigheid der weigering of intrekking der vergunning, en dat evenmin in een strafvervolging op grond van art. 226 der Hinderwet praejudicieel is de wettigheid der door het administratief gezag gestelde voorwaarden. Op dien grond zou men kunnen betwijfelen of de in dit no. 36 en no. 37 nader vermelde beslissingen een toepassing zijn van de reserve, gemaakt bij het sub no. 27 geciteerde arrest H. R. van 16 Nov. 1885. Toch schijnt dit wegens de motiveering der hier volgende beslissingen — en speciaal geldt dat voor het arrest van 10 Maart 1902 — wèl zoo te zijn bedoeld. Immers zou de H. R. anders enkel hebben overwogen dat de door beklaagde opgeworpen kwestie tot de strafbaarheid niet afdeed.

In dien laatsten zin vgl. H. R. 7 Mei 1906, vermeld hiervóór p. 185—186, alsmede het slot van het arrest H. R. van 12 Febr. 1906 W. 8339 p.^2 kol. 1-3, R.spr. 202 § 31, P. v. J. 519, G. st. 2838 sub 3», dit echter óók hiermee gemotiveerd dat het

17

Sluiten