Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verordening vaststond, in 1902 ten gevolge van aanwijzing bij loting uit de door B. en W. definitief vastgestelde lijst van benoembaren; in 1907 ten gevolge van de plaatsing op de door B. en W. vastgestelde lijst. De beslissing van het administratief gezag echter (in het geval van 1902 vóór deze definitieve vaststelling te geven), liep enkel over de benoembaarheid, dus noch over een element der overtreding, noch over een z.g. fait justificatif. Haar onderwerp was de uitvoering der verordening dooide administratie, niet — hetgeen hier element der overtreding was — het al dan niet bestaan van dienstplicht bij den betrokkene; al moest zij invloed hebben, in 1902 op het al dan niet ontstaan, in 1907 op het wel of niet voortduren van dien dienstplicht. ')

Voor het arrest van 1865 geldt iets dergelijks. De verordening verplichtte de tot den dienst aangewezenen op te komen, onafhankelijk van de vraag of de aanwijzing wettig was. — Naar het schijnt, was dit eveneens het geval bij het arrest van 1864, doch het blijkt daaruit niet. De motiveering van den H. R. dat wettig was ingelijfd, steunde deels op het aanwezig zijn eener voorafgaande beslissing van het administratief gezag (brandraad) over redenen tot vrijstelling, deels op het niet zijn ingeroepen der beslissing van den Gem.-Raad over de wettigheid der aanwijzing tot den dienst. (Vgl. hiervóór p. 183 v. b. ja. p. 242 over het ongebruikt laten van den termijn, voor reklames gesteld). — Zie hierbij nader Alg. Begins. XVI no. 29.

De motiveering der hier bedoelde vier arresten wijst er op dat de H. R. het onderzoek van het door beklaagde aangevoerde den strafrechter onttrokken achtte, niet zoozeer omdat het naaide verordening voor de strafbaarheid niet afdeed (wat wegens het hierboven gezegde m. i. het geval was), noch ook enkel omdat er reeds over beslist was door het administratief gezag, —

!) Mocht men meenen dat de reserve in het arrest van 1885 niet zóó streng moet worden opgevat, dan zou ik willen vragen : waarom niet ? M. i. behoort ze, laat men haar gelden, zoo strikt mogelijk te worden genomen. — Natuurlijk moet voor elk speciaal geval, om met zekerheid te kunnen zeggen of zij toepasselijk kan geacht, de juiste tekst der verordening worden nagegaan.

Sluiten