Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m. i. is het niet afdoende ter beantwoording der vraag, of de beslissing over den verzekeringsplicht is voorbehouden aan den administratieven rechter in Ongevallenzaken. Naar art. 53 jo. art. 82 no. 4 der Beroepswet 1902, in verband met art. 75 der Ongevallenwet wordt, ai is het onderwerp der uitspraken van de Raden van Beroep en den Centralen Raad in de eerste plaats de beslissing van de Rijksverzekeringsbank, — bedoeld onderwerp buitendien bepaald door de verdere vorderingen van partijen (voor zoover ter competentie der Raden van beroep). Zulk een vordering nu kan ook gericht zijn op een bindende uitspraak omtrent den verzekeringsplicht. Moet men nu zeggen dat deze laatste, althans indirekt, is voorbehouden aan den administratieven rechter? Zoo ja, dan kunnen de hier vermelde beslissingen Rb. Zwolle en Hof Arnhem van 1904 slechts juist zijn, ingeval de bij het in no. 27 hiervóór geciteerde arrest van 1885 gemaakte reserve ongegrond is, ') waarover vgl. het volgende no. 42, speciaal sub b. — Echter zou ik meenen dat met bedoelde reserve de boven geciteerde jurisprudentie niet in strijd komt. Dit, omdat wie beslist over den verzekeringsplicht, daarom nog niet per se beslist over een vordering dienaangaande van partijen, aangewezen in de Beroepswet 1902, terwijl uit deze wet niet volgt dat over verzekeringsplicht enkel door den administratieven rechter mag worden beslist. 2)

43. C. Naar aanleiding der meergemelde reserve in het hiervóór sub no. 27 geciteerde arrest H. R. van 16 Nov. 1885 omtrent de beslissing over kenmerken van een delikt, voorbehouden aan het administratief gezag, — in verband met de juris-

!) Wel spreekt het arrest van 1885 van voorbehouden zijn aan „de administratieve macht", en zou kunnen betwijfeld of de ongevallen-rechter hieronder valt, al is hij administratief rechter. Maar dit betreft enkel de woordenkeus van genoemd arrest, dateerend van vóór de Ongevallenwet. Mocht het arrest juist zijn, dan geldt hetzelfde voor elk voorbehoud aan een ander Staatsorgaan dan de gewone rechterlijke macht.

2) Vgl. hierbij, naar aanleiding van art. 1 der Beroepswet, den aanhef van art. 37 der Ongevallenwet; de hem bekende verzekeringsplichtige onderneming.

Sluiten