Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen, als men de beslissingen van den strafrechter ook ten opzichte van elk element van het delikt, wèl bindend acht, volgt uit de opdracht van zulk een geschilpunt aan de uitspraak van het administratief gezag, onthouding hieromtrent van den strafrechter, ten minste in zoover dan geen concurreerende competentie mag worden aangenomen'). — Het arrest van 16 Nov. 1885 spreekt van het „voorbehouden" zijn aan het administratief gezag, dus van opdracht bij uitsluiting; doch het zou dan juist in elk speciaal geval de vraag worden, of de opdracht met uitsluiting ook van den strafrechter, is bedoeld.

Moet worden aangenomen dat de strafrechter niet bindend beslist over de elementen van het delikt, dan maakt b.v. zijn beslissing over de vraag, of iemand belastingplichtig is — hoe men ook denkt over de toepasselijkheid der reserve van het arrest van 1885 (vgl. no. 40 sub h hiervóór) — de opdracht der uitspraak over bezwaren tegen den aanslag niet krachteloos. Als de strafrechter vrijspreekt wegens het niet bestaan van belastingplichtigheid, blijft dan de administratie vrij 2) om toch aan te slaan, en de administratieve rechter om den aanslag te handhaven, waaraan dan moet worden voldaan. — Zoo ook behoeven in dit geval de bepalingen in Ongevallenwet en Beroepswet 1902 (vgl. no. 41 hiervóór), niet haar doel te missen, doordat ook de strafrechter zelfstandig beslist over verzekeringsplicht. Ontslaat hij b.v. van rechtsvervolging, dit staat dan niet in den weg aan een uitspraak van den administratieven rechter dat het bedrijf verzekeringsplichtig is, met gevolg dat de premiën moeten worden betaald.

Anders echter zou het b.v. kunnen zijn in het geval van

!) Hel hieromtrent voor burgerlijke zaken op p. 201 hiervóór gezegde geldt niet in strafzaken, omdat deze enkel door het O. M. aanhangig worden gemaakt.

2) N.l. juridiek. In de praktijk zal zij zich meestal wel gedragen naar hetgeen na ampel onderzoek is aangenomen door den strafrechter, wegens het moreele gezag van diens vonnis, niet te verwarren met het juridiek bindend gezag daarvan,

Sluiten