Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor hem praejudicieele geschilpunt. — En wie aan voorafgaande beslissing den strafrechter wèl gebonden acht, behoeft daarom nog niet de reserve van het arrest van 1885 juist te achten. — Is zij onjuist, dan geldt hetzelfde voor de motiveering der arresten, vermeld hiervóór in nos. 36, 37 en 38, hoewel de beslissingen, toen gegeven, toch kunnen aanvaard, op grond dat het punt in kwestie telkens niet werkelijk praejudicieel was, zie de geciteerde nos. 36—38 en Alg. Begins. XIV nos. 10, 12 en 13. — En in de onderstelling dat de reserve van het arrest van 1885 moet worden verworpen, zijn de in nos, 39 — 41 hiervóór vermelde beslissingen, ook dan, als zij met die reserve niet mochten zijn overeen te brengen, niet op dien grond te bestrijden.

d. Omtrent de meergemelde reserve van het arrest van 1885 worde verder nog de vraag gesteld, of zij in haar consequenties niet er toe zou leiden ze eveneens te doen gelden, waar het geschilpunt niet aan het administratief gezag is opgedragen, doch aan den burgerlijken rechter, art. 6 Sv. nu voor een oogenblik daargelaten.

Of de bindende beslissing van een geschilpunt is voorbehouden, d. w. z. bij uitsluiting is opgedragen, aan het administratief gezag, dan wel aan den burgerlijken rechter (b.v. over een eigendomskwestie, vgl. artt. 53 en 54 R. O. j°. art. 6 Sv. en p. 199 hiervóór), kan toch eigenlijk geen goede reden zijn om hier onderscheid te maken. Met de Franschen als argument voor zulk een onderscheid aan te voeren, dat burgerlijke èn strafrechter behooren tot de rechterlijke macht, terwijl deze niet mag treden op het terrein van het administratief gezag, berust m. i. op een onjuiste toepassing van de leer der trias politica. De rechter treedt niet op verboden terrein, als hij een voor hem praejudicieele kwestie onderzoekt, ook dan niet, als het administratief gezag is aangewezen om een bindende uitspraak over het punt' te geven, zoo deze afzonderlijk wordt gevraagd. Vgl. Alg. Begins. XVI no. 37 sub d—g.

Zou nu de reden tot onthouding voor den strafrechter moeten worden gezocht in de opdracht van zeker geschilpunt aan het

Sluiten