Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, als hij er termen toe vindt. Dit wil niet zeggen dat hij in .laatstbedoeld geval de vroegere beslissing als bewijsmiddel moet bezigen: hij kan ze nemen als leiddraad voor eigen zelfstandige uitspraak, inzóóver dan niet direkt op het vonnis gegrond, maar op eigen onderzoek, waarvan het resultaat met

het vonnis overeenstemt.

Eindelijk worde in dit verband nog gewezen op het volgende:

Ten eerste: Art. 159 Ontwerp 1905 Wetb. v. Adm. Rv. schijnt te onderstellen bindend gezag, zoowel van het burgerlijk als van het strafvonnis, in het geding voor den administratie ven rechter. Anders toch zou m. i. diens beslissing niet in eigenlijken zin kunnen gezegd worden afhankelijk te zijn van den uitslag van het vroegere proces. Maar misschien is met die terminologie enkel bedoeld: op de beslissing invloed hebben kan.

Ten tweede: De verwachting dat de rechterlijke macht zich gebonden zal achten aan uitspraken van een administiatief rechter, wie dit ook zij (hier de Kroon in belastingzaken), was de reden der oppositie tegen het oorspronkelijk Reg.-ontwerp over den accijns op het gedistilleerd, ingediend in de zitting 1905 — 1906, zie Bijl". Hand", no. 132. Ygl. Bijl». 1906—1907 no. 23, en Handn. Tweede Kamer, vergaderingen van 16 en 22 Mei 1907. (Ygl. hierbij W. B. A. 3031).

4<4. b. De iure constituendo, speciaal voor het gezag der beslissingen van administratieven en burgerlijken rechter over en weer, zie Büys in Hand. Jur. Yereeniging 1891 I p. 112, en W. B. A. 2850. — De Redaktie van dit Weekblad, die, doelend op het gezag van gewijsde, in overeenstemming met het B. AV., hier spreekt van bewijskracht, — wil bindend gezag toegekend hebben aan het burgerlijk vonnis in de administratieve rechtspraak, ook al zijn partijen niet dezelfde. De wenschelijkheid van zulk een algemeene bepaling schijnt mij twijfelachtig toe. Waarom zou het gezag van het burgerlijk vonnis in de administratieve rechtspraak grooter behooren te zijn dan in de civiele? Men houde in het oog, dat ook zonder zulk een voorschrift, een beroep door een derde op het burgerlijk vonnis in het administratief geding niet

Sluiten