Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tratieve rechtspraak, waarbij deze vaak is, wat men zou kunnen noemen een overgehaalde administratie '), vanzelf het standpunt door Gneist ten deze ingenomen, verklaart, al is de praktijk in Pruisen tot een ander resultaat gekomen dan Gneist. Overigens staan Gneist en Zorn in hun zienswijs vrijwel alleen. De laatste is bestreden door v. Stengel in Verwaltungs-Archiv 3 p. 222—231.

Tegen het gezag van gewijsde hier voor het bestaande Nederlandsche recht vgl. W. B. A. 1531 jis. 2212—2214. Daar worden echter gevallen besproken, waarin er geen rechtspraak is, doch een administratieve beschikking op een verzoek om vergunning, zoodat er vanzelf ook geen gezag van gewijsde aanwezig is. Een gelijk geval bij O. Mayer. Deutsches Verwalt. recht I nt. 22 op p. 207. — Vgl. ook v. Stengel in Verwaltungs-Archiv 3 p. 226.

Voor beslissingen van den ongevallen-rechter zie art. 72 lid 1 Beroepswet 1902 Stbl. 208 2).

De iure constituendo vgl. artt. 275—277 Ontw. 1905 Wetb. v. Adm. Rv., met § 30 nos. 1 en 2 der Mem. v. Toel. op dit ontwerp. (Vgl. hiervóór p. 174 v. o. — 175 v. b.).

4 ©. bb. Tegen het stellen van het vereischte eener speciale wetsbepaling 3) voor het aannemen van gezag van gewijsde vgl. Bernatzik, Rechtsprechung p. 112 en 114, die wel overdrijft, waar hij een rechtspraak zonder gezag van gewijsde geheel doelloos noemt, — maar toch gelijk heeft in zijn opmerking dat het doel der rechtspraak (in burgerlijke en administratieve zaken) is: de daarbij vastgestelde rechtsverhoudingen niet meer in twijfel te doen trekken.

Rechtspraak van Staatswege zonder gezag van gewijsde moge bestaanbaar zijn (men denke aan de landen met Mobammedaansch recht), — haar doel, zekerheid der vastgestelde rechtsbetrekking,

*) Vgl. over het Pruisische tegenover het Oostenrijksche stelsel van administratieve rechtspraak, speciaal v. Lemayer 1.1. p. 393—394, 397—403, 415—426, 448—449. — Zie ook Bijl. Hand. 2e Kamer 1905—1906 no. 63 (5) p. 15—16 en p. 30.

2) Vgl. hieromtrent het volgend no. 40, speciaal de laatste noot aldaar.

s) Zie de eerste noot op het vorig no. 45.

Sluiten