Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t. a. p., waarvan de waarde vrij problematiek schijnt 1), sluiten zich aan 1.1. p. 241—246 jis. 232—233 over de verhouding van gerechtelijke en administratieve beslissingen over en weer, waaromtrent vgl. ook Lustkandl 1.1. p. 766—767. — Bernatzik leidt uit zijn stelling, dat het openbaar gezag alle „faktische Interessenten" representeert, de gevolgtrekking af, dat de beslissing van den administratieven rechter iedereen bindt, dus ook den burgerlijken rechter, — terwijl omgekeerd het burgerlijk vonnis slechts dan den administratie ven rechter bindt, als het gezag van gewijsde heeft voor iedereen. Op zichzelf mogen die gevolgtrekkingen juist zijn, de praemisse omtrent het uitgebreide gezag der beslissingen van den administratieven rechter, zoo algemeen gesteld, is m. i. van twijfelachtig gehalte. — Of de beslissing van den administratieven rechter enkel gezag heeft voor partijen, dan wel voor iedereen, hangt m. i. af van de strekking der wettelijke bepalingen over zijn competentie en over de procedure. (Vgl. ook de regeling van art. 277 lid 1 en lid 2 Ontw. 1905 Wetb. v. Adm. Rv.). — Zoo schijnt de strekking der bepalingen, die administratieve rechtspraak in belastinggeschillen vestigen, in het algemeen mee te brengen dat de beslissing enkel gezag heeft voor de daarbij betrokkenen (d. w. z. de gemeenschap — of wel haar orgaan — en den pretens belastingschuldige), — terwijl de strekking van bepalingen als artt. 69 en 70 onzer Armenwet, of artt. 16 lid 2 en 45 lid 2 der Begrafeniswet, veeleer schijnt beslissingen met gezag voor iedereen te doen geven. Is dit zoo, dan binden m. i. de laatstelijk hier bedoelde uitspraken der Kroon en van Ged. Staten, ook den burgerlijken rechter, — en geldt dit in geschillen over belastingen (of b.v. over onderhoudsplicht, of wel in ongevallenzaken) slechts dan, als partijen in het administratieve en in het civiele geding

!) Vgl. ook v. Stengel in diens Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechts II (1890) i. v. Verwaitungsstreitverfahren 1.1 p. 793 kol. 2, en in Verwaltungsarchiv 3 p. 229—230; ook Zorn in Verwaltungsarchiv 2 p. 124—125.

Sluiten