Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

condictio indebiti hier niet enkel tegen de door Ged. St. gegeven uitlegging der verordening, maar ook tegen hun uitspraak dat belasting verschuldigd was. Afgezien van andere gronden, was zij op dezen niet ontvankelijk. Het vonnis in eersten aanleg van Rb. Rott. 28 Maart 1892 W. 6189, P. v. J. 1892 no. 66, G. st. 2128, W. B. A. 2250, nam mede deswege aan incompetentie der rechterlijke macht (de H. R. in cassatie enkel krachtens art. 15 wet 1845 Stbl. 22, vgl. Alg. Begins. IX no. 56).

Ktg. I Amst. 24 Aug. 1847 W. 848 nam implicite bindend gezag aan eener uitspraak van Ged. St. krachtens art. 28 der Patentwet van 1819 voor den burgerlijken rechter, hoewel de Kantonrechter zulk een uitspraak niet als een eigenlijk vonnis beschouwde.

In een vordering tot betaling van belasting werd de voorafgaande beslissing van Ged. St. als bindend beschouwd door Ktg. Heusden 3 of 4 April 1874, vermeld hiervóór p. 63—64 en p. 228 sub d.

Ygl. ook de motiveering van Rb. Amst. 13 Sept. 1895 W. 6785.

49. ee. Erkenning van het gezag eener beslissing der Kroon, krachtens art. 70 der Armenwet gegeven, voor den burgerlijken rechter, is in overeenstemming met onze jurisprudentie, — die, voorzoover van vroegeren datum, wel is waar betrekking heeft op beslissingen over het toen geldende domicilie van onderstand; dit maakt echter geen onderscheid voor het beginsel. — Zie H. R. 3 Dec. 1852 W. 1466, R.spr. 43 § 46, v. d. Hon. B. R. 15 p. 244: Na een door het bevoegd administratief gezag gegeven beslissing omtrent het domicilie van onderstand (lees nu: de woonplaats van een armen verpleegden krankzinnige), is een onderzoek naar daarmee strijdige beweringen buiten 's rechters bevoegdheid. — In gelijken geest Rb. 's Hertog. 26 Jan. 1900 W. 7398, G. st. 2533, W. B. A. 2652 (implicite); Rb. Assen 7 Sept. 1857 W. 1889; Rb. Dordt 5 Maart 1849 W. 1011, W. B. A. 12, en Ktg. Voorburg 9 April 1851 W. 1223. — Ygl. hierbij ook Alg. Begins. YI no. 9 jo. no. 11, alsmede no. 14 hiervóór.

50. ff. In zake onderhoudsplicht achtte Rb. Leeuw. 6 Sept.

Sluiten