Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zwarigheden) eveneens implicite aangenomen door H. R. 15 Juni 1849, geciteerd p. 212—213 hiervóór; zie dit arrest ook op art. 1 R. O. sub G no. 2. Zie aldaar mede de in gelijken geest gewezen vonnissen van Rb. Leiden 22 Jan. 1870 W. 3180 (uitdrukkelijk), en Rb. Tiel 17 Juni 1870 W. 3284 (implicite).— Zoo ook, uitdrukkelijk, Rb. 's-Grav. 28 Febr., 1888 W. 5524, doch anders op dit punt in appèl Hof 's-Grav. 21 Jan. 1889 W. 5669, P. v. J. 1889 no. 18. — Als deze Rechtbank implicite ook Rb. Utrecht 2 April 1890 W. 5883, en uitdrukkelijk Rb. Leeuw., vonnissen van 31 Mei 1888 W. 5644 (concl. O. M. in W. 5643), en van 28 Juni 1888 W. 5657 (concl. O. M. in "VV. 5658). "Vgl. ook Hof Leeuw. 29 Mei 1889 W. 5748 (ad li. f. — concl. O. M. in W. 5706). — Zie deze jurisprudentie nader op art. 1 R. O. sub G no. 2. Vgl. ook aldaar nos. 19 en 20 aangaande de vraag in dit no. 69 gesteld.

Hier worde daaromtrent het volgende opgemerkt. Als korporatieve rechtspraak bij ons bestaanbaar is, en als dan tevens de bedoelde beslissingen gezag van gewijsde mochten hebben, zal dit gezag ook door den Staatsrechter moeten geëerbiedigd, omdat de gebondenheid van partijen aan een gegeven beslissing ook meebrengt erkenning dier gebondenheid door den zooeven genoemden rechter; vgl. p. 279—280 hiervóór. — Neemt men korpoYatieve rechtspraak aan, doch zonder gezag van gewijsde, dan wil dit zeggen dat partijen slechts gebonden zijn aan de beslissing, zoo deze is overeenkomstig wet en reglementen, en heeft dus ook de Staatsrechter te onderzoeken of dit laatste het geval is.

C. Gebondenheid des rechters aan beslissingen van korporatieve

organen *), die niet als rechtspraak kunnen worden aangemerkt2).

ÏO. a. Voorzoover gebondenheid des rechters aan beslissingen van een korporatief orgaan hierop berust dat die beslissing betreft een omstandigheid, waarover het eindoordeel aan bedoeld

!) Deze term wordt ook hier gemakshalve gebezigd. Vgl. hiervóór nt. 1 op p. 319.

2) Bij nos. 70—72 vgl. ook no. 87 hierna. Vgl. mede de noot op p. 209 hiervóór.

Sluiten