Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar hier geen geschil over den eigendom aanhangig is, maar in een strafzaak uitspraak is gedaan omtrent de kracht eener administratieve beslissing *). — Zoo H. R. 15 Jan. 1900 W. 7390, R.spr. 184 § 10, v. d. Hon. Sr. 1900 p. 27, P. v. J. 1900 no. 27. — De hier aangehaalde overweging van den H. R. is op zich zelf zeker juist. Echter rest de vraag, of de strafrechter zich bij zijn uitspraak terecht gebonden had geacht aan de erkenning van het Raadsbesluit, gelegen in de goedkeuring door Ged. Staten, — een vraag door den H. R. niet uitdrukkelijk gesteld, doch implicite bevestigend beantwoord. Zij was alleen van belang in de onderstelling dat bij onwettigheid van het Raadsbesluit de openbaarheid van het pad niet kon zijn opgeheven, — wat in het gegeven geval echter daarom m. i. had moeten zijn aangenomen, omdat incompetentie van den Raad tot die opheffing was beweerd. Het vonnis a quo had dit in het midden gelaten.

Bij het genoemde arrest nam de H. R. verder aan dat de rechter a quo, waar hij zich verplicht achtte tot eerbiediging eener administratieve beslissing, die hij volledig in zijn overwegingen had overgenomen, — moest worden geacht ook de feitelijke grondslagen, waarop die administratieve beslissing was gebouwd, als voor hem vaststaande te hebben aangemerkt. — Dit is een interpretatie van het vonnis a quo, waaromtrent men met den H. R. van gevoelen kan verschillen.

5©. d. Waar een provinciaal reglement op het toezicht der wegen bepaalt dat de wegen worden ingedeeld in klassen; dat in elke gemeente de Raad onder goedkeuring van Ged. Staten van de wegen liggers opmaakt, o. m. vermeldend de klasse, waartoe elke weg behoort, en verder strafbaar stelt het hebben van wringen (schuttingen) op een openbaren rijweg der tweede klasse, — handelen Ged. Staten, door zulk een ligger goed te keuren, en daarmee te beslissen tot welke klasse elke op den ligger gebrachte weg behoort, binnen den kring hunner administratieve bevoegdheid, zoodat, als vaststaat dat op zekeren weg

1) Bedoeld is hier het Raadsbesluit.

Sluiten