Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84L l. Gebondenheid van den rechter aan administratieve beslissingen is in het raidden gelaten door Rb. Rott. 26 Juni 1850, vermeid op Alg. Begins. XVI no. 6 sub p, — en niet aangenomen in de gevallen, genoemd in dit no. 84 en de volgende nos. 85—86.

Aldus ten opzichte der oplegging van boete aan een concessionaris vanwege B. en W. door Hof Amst. 27 Jan. 1899 en Rb. Amst. 25 Febr. 1890, zie no. 9 hiervóór.

85. m. De rechter is niet gebonden aan de administratieve beslissing (resolutie) van Geel. Staten, gegeven ter gelegenheid van het beoordeélen der gemeentebegrooting, inhoudend dat de tegenwoordige eischer als ambachtsheer recht heeft tegenover de gedaagde gemeente op een jaarlijksche uitkeering in geld, als afkoopsom van vroegere rechten. — Zoo Rb Hoorn 18 Okt. 1854 W. 1627, R.spr. 52 § 87.

86. n. De gedachte dat in strafzaken de rechter bij zijn onderzoek eener praejudicieele kwestie niet is gebonden aan een voorafgegane administratieve beslissing hieromtrent, ligt ten grondslag aan het in W. 7652 p. 3 door de Red. aan H. Verheyen op diens tweede vraag gegeven antwoord, betreffende art. 23 jis. artt. 1, 6 no. 2, en 12 (ook artt. 16 en 17) der Leerplichtwet van 7 Juli 1900 Stbl. 111; zie W. 1.1. — Hierbij worde er op gewezen dat in het t. a. p. niet besproken geval dat, krachtens artt. 16 of 17 jo. art. 12, schoolhoofd of schoolopziener een verzuim gedekt verklaren, ingevolge die bepalingen de Kantonrechter de reden tot verzuim daarna niet ongeldig mag achten.

8 9. Naar aanleiding der voorafgaande nos. 70—86 worde het volgende opgemerkt. — De rechter kan niet gebonden zijn aan een niet-rechterlijke beslissing over hetgeen feitelijk of rechtens is, — omdat zulk een beslissing geen gezag van gewijsde heeft, niet bindend vaststelt hetgeen rechtens (of feitelijk) is, zóó dat dit niet anders dan op de bij de wet aangegeven wijs met vrucht zou kunnen worden bestreden. Een uitzondering hierop kan slechts daar worden aangenomen, waar de wetsbepaling, waarop de competentie tot het geven der administratieve

23

Sluiten