Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in het algemeen, n.1. als over de wettigheid der beslissing geen kwestie is, ligt gebondenheid daaraan, ook van den rechter, in den aard der zaak; vgl. Alg. Begins. XVII. — Anders is het, waar de admininistratieve beslissing niet behoort tot de competentie van hem, die ze gaf; zie Alg. Begins. XVI nos. 1—5. Staat de hier bedoelde competentie vast, dan rijst intusschen nog de vraag of de rechter naar de onwettigheid een onderzoek heeft in te stellen, in dit opzicht de bestuursdaad heeft te beoordeelen. Hieromtrent zie Alg. Begins. XVI nos. 6 en vlgg. — In het geval van no. 76 hiervóór was het laatstgenoemde punt niet dubieus, en de juistheid der beslissing van het daar geciteerde arrest schijnt dan ook niet wel voor tegenspraak vatbaar.

De onderscheiding tusschen beslissingen der administratie over hetgeen is en hetgeen zijn zal, is vooral ook van belang om een juiste oplossing te kunnen geven van de vraag der gebondenheid des rechters aan administratieve liggers van wegen, enz., welke vraag een geheel ander aanzien verkrijgt, naarmate men den ligger bestemd acht zekeren rechtstoestand te constateeren of wel dien te scheppen; zie daaromtrent de hier volgende nos. 88—101.

E. (Vervolg van D). Gebondenheid van den rechter aan administratieve liggers ') van rvegen, voetpaden, waterleidingen, enz.

(i). Gebondenheid van den rechter aan de liggers ten opzichte van onderhoudsplicht 2).

88. a. Vgl. het overzicht van de bepalingen der provinciale reglementen voor de liggers bij J. H. Beucker Andbea:. De onder-

1) Of leggers, dijkcedulen, slagcedulen, etc.; vgl. J. Loosjes, De Algemeene Waterschapsreglementen... diss. Amst. 1901 p. 171; C. J. H. Schepel, Waterschapswetgeving (1906) p. 250 v. b.

2) Vaak worden de beslissingen over onderhoudsplicht en over openbaarheid dooreen geciteerd, omdat men dan meent dat voor beide hetzelfde moet gelden. Dit is echter niet de zienswijs van den H. R., wiens jurisprudentie op dit punt sinds jaren is gevestigd; vgl. no. 88 met no. 98 hierna.

Sluiten