Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet 9 Okt. 1841 Stbl. 42 (zie nu artt. 18—20 jo. 13 wet 9 Mei 1902 Stbl. 54) uitsluitend opgedragen aan Ged. St., in strijd met dit art. zou worden overgebracht bij den daartoe onbevoegden strafrechter. Uit de wet toch van 20 Juli 1895 Stbl. 139 — aldus genoemd K. B. — blijkt dat waterschapsbesturen zoowel voor den strafrechter als voor den burgerlijken rechter een vervolging kunnen uitlokken ter zake van overtreding hunner verordeningen.

93. j. Door liggers [krachtens gemeenteverordening vastgesteld] kan de onderhoudsplicht niet worden uitgemaakt, vooral niet waaide verordening inhoudt dat eigendom of burgerrechtelijke verbintenis, waaromtrent het administratief gezag niet heeft te beslissen, den last tot onderhoud bepaalt. — Zoo H. R. 15 Juni 1886 W. 5314, R.spr. 143 § 25, v. d. Hon. G. Z. 36 p. 133, W.B.A. 1943 (afwijkend van de conclusie van het O. M.). — Uit het arrest blijkt niet of met „vooral" wordt bedoeld dat de onderhavige verordening niet meebracht dat de liggers maatstaf waren voor het aannemen van onderhoudsplicht, — dan wel dat deze in het algemeen niet kan worden uitgemaakt door liggers, vastgesteld krachtens een (niet koninklijk goedgekeurde) gem.-verordening, niet steunend op een provinciaal reglement. — De redaktie van het arrest van 1886 is blijkbaar gevolgd in dat van H. R. 19 Mei 1891 W. 6042, R.spr. 158 §11, v. d. Hon. G. Z. 39 p. 296, P. v. J. 1891 no. 81, G. st. 2077, (contra O. M.) beslissend dat door liggers [krachtens gem.-verordening vastgesteld] volgens de bepalingen der Gem.-wet omtrent de bevoegdheid der gemeentebesturen, de onderhoudsplicht niet kan worden uitgemaakt, vooral niet waar de verordening inhoudt dat burgerrechtelijke verplichting of verbintenis, waaromtrent het administratief gezag niet heeft te beslissen, den last tot onderhoud bepaalt. — Dit arrest heeft niet enkel de toen ter sprake komende verordening op het oog, want deze hield in dat de liggers de grondslag waren voor de verplichtingen, — doch in het algemeen gem.-verordeningen, niet steunend op een prov. reglement; dit ook blijkens de verwijzing naar de bepalingen der Gem.wet. Welke dier

Sluiten