Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de hierboven aangegeven opvatting dier bepaling, als bedoelend den ligger onherroepelijk te doen vaststellen hetgeen er op vermeld staat, de meest voor de hand liggende, — mogelijke beteekenis er van zou ook deze kunnen zijn dat wèl het geplaatst zijn op den ligger voorwaarde is voor de toepasselijkheid van het reglement, doch zonder daarom de eenige voorwaarde te zijn. Deze laatste uitlegging (waarbij vgl. het in no. 89 hiervóór geciteerde arr. H. R. van 2 Nov. 1903) strookt met de zienswijs dat de liggers strekken om onderhoudsplicht te constateeren enkel voor administratieve doeleinden. — Men zou misschien kunnen meenen dat zij gehuldigd is in het arr. H. R. van 21 Okt. 1895 W. 6727, R.spr. 171 § 11, v. d. Hon. G. Z. 41 p. 283, P. v. J. 1895 no. 102, — overwegend dat ingevolge de hier bedoelde bepaling het aangewezen zijn op den ligger noodig was voor veroordeeling. Maar uit dit arrest a contrario te besluiten dat de H. R. het niet aannemen van strafbaarheid ondanks den ligger geoorloofd zou achten, is niet overeen te brengen met de overige jurisprudentie van den H. R., hiervóór in no. 88 vermeld, afgezien van het zooeven geciteerde arrest van 1903, waarbij echter alleen sprake was van de toepasselijkheid van het reglement op het te onderhouden werk. — Overigens is de bedoelde opvatting der besproken bepaling uitdrukkelijk verworpen door H. R. 11 Okt. 1897, vermeld in no. 101 sub j i. f. hierna, in een kwestie over openbaarheid van een weg.

e. Bedoelt het reglement dat de ligger slechts constateert, met bindend gezag alléén voor cle administratie, of ook zonder zulk bindend gezag (vgl. Vitkinga in R. Mag. 25 p. 553—554), dan treedt de rechter vanzelf niet op verboden terrein door zelfstandig onderzoek te doen naar den onderhoudsplicht, onafhankelijk van den ligger. — Is daarentegen de ligger wettiglijk bestemd om onderhoudsplicht op te leggen, en is hij door het administratief gezag wettig opgemaakt, dan volgt daaruit dat de rechter den bij den ligger dus wettig opgelegden onderhoudsplicht heeft aan te nemen. — En hetzelfde geldt, waar om speciale redenen zou moeten worden geoordeeld dat een begane onwettig-

Sluiten