Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AV. B. A. 1959. — Zie verder Léon—Yos no. 4 op art. 230 Gem.wet; H. Yos in Bijdr. St.-Best. 29 p. 123-125 en p. 435-438; Pasicrisie, Alph. Ged. IY i. v. Wegen nos. 4 8, 19 en 23, met le Yervolg nos. 234, 235 en 243, 2e Vervolg nos. 267—271, 4e Vervolg nos. 326, 330 en 335, 5e Vervolg no. 3o8, en 6e Vervolg no. 373. Vgl. ook Hof Utrecht 17 Nov. 1857 R. B. 1858 p. 322; Hof Leeuw. 8 Maart 1893 AV. 6404. — Zie mede de Kon. Besluiten, geciteerd door Vitringa in R. Mag. 26 p. 27 nt. 1, — die vermeld in AV. B. A. 1805 p. 2, bij de Jonge, Admin. en Just. p. 102 nt. 4; en andere, aangeduid in Beslissingen op geschillen van bestuur, Alphab. uittreksel I (1874), II (1881), III (1892), IV (1904) i. v. AVegen en voetpaden. — Vgl. speciaal K. B. 14 Maart 1887 R. v. St. 27 p. 168 — 170, G. st. 1866, AV. B. A. 1986, en over dit K. B.: W. B. A. 2000, waar ten onrechte gelijke opvatting als die der Red. wordt gelezen in gemeld K. B.,

hetwelk wèl zegt dat hetgeen rechtens is, afhangt van de feitelijke omstandigheden, — maar niet dat de Kroon enkel den feitelijken toestand constateert, in tegenstelling met de rechterlijke macht, die beslist wat rechtens is. — Vgl. ook nog K.B. 14Febr.l907, R. v. St. 47 p. 188—190 jis. p. 67-68; K.B. 15 April 1907 R.v. St. 47 p. 379—392 jo. 46 p. 928—947, vernietigend Ged. Staten Z.-Holl. 19 Febr. 1906, vermeld 1.1. 47 p. 379—385, en K. B. 16 Jan. 1908 AV. B. A. 3062. Bij de laatste twee koninklijke besluiten werd het voorkomen op den ligger zonder dat daartegen vroeger was gereklameerd, niet voldoende geacht om de openbaarheid van den weg aan te nemen. ') — Vgl. mede de opmerking van het Dep. v. Fin., vermeld in het Verslag der Alg. Rekenkamer over 1906, in AV. B. A. 3067 p. 3 kol. 1 v. b. — Vgl. verder Schreuder (geciteerd op p. 363 hiervóór) p. 335—336; G. st. 2276 p. 2; AV. B. A. 975 p. 1 kol. 2 en 2398.

Over de kenteekenen voor openbaarheid naar Pruisisch recht zie Germershausen, (geciteerd p. 394 hiervóór) § 1 no. 2, p. 12—18 jo. no. 1, p. 1—12; vgl. ook 1.1. no. 4, p. 19—21, no. 5,

i) Vgl. de noot op p. 396—397 hiervóór.

Sluiten