Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in de jurisprudentie — zeer verdeeld, voorzoover de bestuursdaad uitging van het in 't algemeen daartoe competente gezag; zie dit hoofdstuk XVI passim. (Vgl. no. 4).

Bijna steeds echter wordt erkend dat de vraag, of een maatregel behoorde tot den z.g. formeelen bevoegdheidskring van dengene die hem nam, door den rechter mag onderzocht ')• "Vgl. b.v. de beslissingen van H. R. 28 Febr. 1865, Rb. Leiden 7 Aug. 1849, Rb. Breda 1 Nov. 1853, vermeld hierna in no. 6 sub a, k en m. Vgl. ook H. R. 7 Jan. 1859, hierna in no. 8 sub a, en Rb. 's Hertog. 6 Nov. 1844 in no. 10 (2) sub e, alsmede A. de Pinto in Themis 1853 p. 8—9. — Waar zonder restriktie wordt gezegd dat de rechterlijke macht bestuursdaden niet mag beoordeelen, kan hieruit nog niet worden afgeleid dat bedoeld is óók het onderzoek naar de competentie tot de ter sprake komende daad den rechter te ontzeggen. Meestal heeft men dan enkel de beoordeeling der materieele rechtmatigheid van de daad op het oog, doch niet altijd wordt hierbij behoorlijk onderscheiden tusschen die rechtmatigheid en de doelmatigheid, de wensehelijkheid der daad; zie nader no. 9 hierna, vgl. ook het in no. 10 (2) sub d vermelde arrest Hof Gent van 1895.

In anderen zin dan de zooeven aangeduide jurisprudentie, dè conclusie van Adv.-Gen. J. de Bosch Kemper vóór Hof N.-Holl. 8 Jan. 1846 R. B. 1846 p. 34—35 en 41, — van meening dat over administratieve handelingen van regreenn^sambtenaren alléén de Regeering zou hebben te oordeelen, als lastgeefster, die alleen heeft te beslissen of haar lasthebber zijn mandaat te buiten

x) In Frankrijk wordt onderscheiden naarmate het geldt een incompetentie van de administratie in haar geheel, dan wel die van een bepaald ambtenaar. Slechts in het eerste geval wordt de rechterlijke macht bevoegd geacht hiernaar onderzoek te doen. Vgl. Laferrière (in de vorige noot geciteerd) I p. 430—432. — Bij ons zou er m. i. voor deze onderscheiding geen goede reden zijn.

Ook betwijfel ik of een, theoretisch misschien mogelijke, onderscheiding tusschen de competentie der administratie en haar z.g. formeelen bevoegdheidskring, praktisch van nut is.

Sluiten