Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het publieke recht. — Bij dit arrest ') vgl. ook no. 39 hierna.

cl. Rb. Rott. 3 Dec. 1906 W. 8607 overwoog als volgt. De bewering dat aan het oordeel van den burgerlijken rechter zouden zijn onttrokken handelingen van den Voorzitter van het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, in die hoedanigheid gepleegd, met gebruikmaking van publiekrechtelijke middelen, waardoor het bevisschen van het betwiste terrein werd belet aan hen, die aanspraak daarop deden gelden, — is onjuist, als daarmee bedoeld wordt dat er geen sprake zijn kan van onrechtmatigheid dier handelingen in den zin der burgerlijke wet, met gevolg dat de burgerlijke rechter zoodanige handelingen zou hebben aan te nemen als geschied zonder meer. Immers al moge een ambtenaar als zoodanig bevoegd zijn tot velerlei daden, die onrechtmatig zouden worden, begaan door een bizonder persoon, — dit geldt niet van alle handelingen, welke een ambtenaar als zoodanig meent te mogen ondernemen. Daarom onttrekt de eigenschap van ambtshandeling de daad niet aan de beoordeeling van den burgerlijken rechter, waar die beoordeeling noodig is ter beslissing van een burgerlijk geschil, te weten een provisioneelen eisch tot het doen staken. der schelpenvisscherij door de pachters van den Staat, (hier gevoegd bij een vordering tegen den Staat tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad).

e. Uit de competentie der rechterlijke macht in een vordering, strekkende tot het doen ophouden van kortingen door het Gouvernement van Suriname 2), geschiedend ten behoeve eener schuld waarvan eischer het bestaan ontkent, — volgt dat de korting slechts is een administratieve maatregel, en de rechter de juistheid der gronden, waarop zij rust, heeft te beoordeelen, daar

!) Het is hier opgenomen wegens zijn inkleeding. Metterdaad gold het daarbij de vraag naar de competentie van den Gouverneur tot executoir-verklaring der uitspraak van Ged. Staten. Deze vraag werd door het Hof genoemd die naar de rechtsgeldigheid van het executoir, en gesteld, — nadat het ter beslissing over eigen competentie had overwogen gelijk hier in den tekst is aangeduid.

2) Deze kortingen zijn voor Suriname sedert afgeschaft bij K. B. 17 Febr. 1902 Gouv. blad Surin. 1902 no. 9, Publicatie van 20 Maart.

Sluiten