Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de omstandigheid dat geen tenietdoening was gevraagd van een verleend ontslag, maar enkel schadevergoeding wegens dit ontslag, als zijnde onrechtmatig.

Anders dan het bovengemelde vonnis Rb. Gron. van 1862, — R.b. Appingadam 6 Febr. 1862 W. 2373: De rechter mag kerkelijke besluiten, die inbreuk maken op eischers burgerlijk recht, nietig verklaren en buiten effekt stellen, daar geen ander gezag hiertoe is aangewezen. Laatstgemeld vonnis werd bevestigd door Hof Gron. 28 April 1863 W. 2505, R. B. 1864 p. 478. — In gelijken geest Rb. Assen 27 Juni 1859 W. 2171, R. B. 1859 p. 558, de door een Kerkeraad gedane benoeming van een predikant onwettig verklarend als in strijd met eischers collatierecht, en bepalend, dat die benoeming geen effekt zou bekomen. — Ygl. bij deze jurisprudentie nog Rb. Assen 27 Dec. 1858, vermeld hiervóór p. 207 v. o. — Ygl. nog Alg. Begins. XV no. 70. — Zie ook het op p. 435 hiervóór geciteerde arrest Hof Gron. van 12 Dec. 1843.

De onderscheiding tusschen beoordeeling der rechtmatigheid eener daad en het te niet doen daarvan is, betrekkelijk het verlof van den President eener Rechtbank tot het leggen van beslag, gemaakt door Rb. Amst. 13 Nov. 1900, vermeld hierna in no. 17 sub d.

Vgl. ook in het op p. 412-413 hiervóór geciteerde vonnis Rb. Leiden van 1849, de bij de stelling van het niet mogen beoordeelen van bestuursdaden gevoegde restriktie tot het geval, dat dit ten gevolge heeft het buiten effekt stellen of ongedaan maken der daad (door herstelling in bezit). — Het op p. 54—55, 421 v. o. en 423 vermelde vonnis Rb. Rott. van 1874 voerde als motief voor incompetentie aan dat het objectum litis was het buiten werking stellen eener beslissing door het bevoegde administratief gezag gegeven, waar eischer vorderde ') verklaring dat de door hem bestreden beschikking niet aangaf een behoorlijke rooilijn, en daarom onrechtmatig was, met veroordeeling der gemeente tot het bepalen eener rooilijn als door eischer aangeduid.

1) Zie P. v. J. 1875 Bijbl. 1.

Sluiten