Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ygl. mede Léon —Vos no. 1 op art. 153 — alwaar ook opgaaf van litteratuur — en no. 1 op art. 236 Gem.wet; Léon—Wormser no. 17 op art. 140, no. 2 (p. 86) op art. 141, en no. 1 op art. 166 Prov.wet. — Behalve de bij "Vos 1.1. geciteerde litteratuur vgl. nog de Jonge, Admin. en Just. p. 67—74 met aanhaling van oudere schrijvers, J. Oppenheim, Het Ned. Gem.. recht, 3e ed. I p. 378—385, en W. M. H. Boers, Staats- en Rechtsorde in Nederland p. 166—171. —■ Ygl. voor Fransch recht Hauriou (p. 442 nt. 1 hiervóór geciteerd) p. XV v. o. en p. 28. Voor Duitschland zie v. Sarwey, Das öffentliche Recht . . . . p. 652 nt. 3 en in Marquardsen's Handbuch I, n, 1 p. 158 (sub 4°); J. Kahn in Annalen des deutschen Reichs 1907 p. 481— 488, 611—614, met opgaaf van litteratuur. Insgelijks Fleiner in Staatsrechtliche Abhandlungen, Festgabe für Laband (1908) II p. 17- 19. — Over het toetsingsrecht voor statuten van korporaties en andere instellingen zie Gierke, Deutsches Priv. Recht I (1895) p. 158—159. Voor dit laatste punt vgl. ook het slot van Alg. Begins. XV no. 15.

lö. b. Hier worde over 's rechters toetsingsrecht voor verordeningen in verband met zijn beoordeeling van bestuursdaden in engeren zin het volgende opgemerkt.

Ten eerste dat het een anomalie schijnt om met Chauveau— Adolphe en den Tex, in het vorig no. 18 geciteerd, wèl te erkennen het toetsingsrecht voor verordeningen, en niet dat voor daden der administratie. M. i. ware het omgekeerde — erkenning dus van het toetsingsrecht voor laatstbedoelde daden en niet voor verordeningen —■ hoewel onjuist, toch minder onlogisch dan de vermelde opvatting van den Tex. Immers hebben bestuursdaden in engeren zin beperkter gezag dan een daad van wetgeving, die als zoodanig de administratieve handeling primeert. Consequenter dan den Tex' leer is die, verkondigd door sommige bestrijders van het rechterlijk toetsingsrecht voorverordeningen, welke argumenteeren juist uit de (vermeende) onbevoegdheid der rechterlijke macht om in het algemeen bestuursdaden te beoordeelen. IndienzinA.de Pintoo. a. inThemisl853p.3.Vgl.ook Red. in W. 1918.

Sluiten