Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33. Over (tegen) 's rechters toetsingsrecht voorverordeningen de iure constituendo zie G. G. van dek Hoeven (op p. 349 in de noot geciteerd) p. 51--55, alsmede Red. in W. B. A. 2847, welke laatste onschendbaarheid der verordening wenscht, na verhooging der waarborgen voor haar wettigheid. Vgl. ook 1.1. 2815, waartegen L. v. Praag 1.1. 2826 p. 1. Betwijfeld kan worden, of de door de Redaktie voorgeslagen waarborgen voldoende zijn te achten. Allicht immers wordt een zelfs belangrijke onwettigheid eerst bij de toepassing duidelijk. Ook door den scherpzinnigste kan zij over het hoofd gezien bij een preliminair onderzoek, mede tengevolge der gecompliceerde wetgeving van den modernen Staat. — Intusschen is in deze ook rekening te houden met het voordeel van grooter rechtszekerheid, dat hèt stelsel der genoemde Redaktie geeft '). Waar echter de door haar aanbevolen waarborgen ontbreken, schijnt mij juist toe de opmerking van Kahn (in no. 18 geciteerd) p. 488 dat in onthouding aan den rechter van het toetsingsrecht voor verordeningen „ein gut Stück Absolutismus enthalten" is. Vgl. ook (mede in no. 18 geciteerd) Oppenheim p. 378—382, Fresemann Viëtor in Bijdr. St.-Best. 12 p. 20 (citaat van H. Keer), en Red. (A. A. de Pinto) in W. 6786 p. 6786 p. 2 kol. 1. Vgl. mede in W. 208 p. 1 kol. 2 v. o. — kol. 3 v. b. de pleitrede van A. de Pinto, die echter van meening is veranderd, zie o. a. G.st. 123 p. 4 (vgl. ook no. 19 hiervóór). — Zie voorts Red. G.st. (D. Léon) in no. 122 p. 1 kol. 2 v. o. — kol. 3, en X in W. 2650 p. 3—4.

34. In de hier volgende gevallen is door de jurisprudentie aangenomen dat de wettigheid eener verordening aan bepaalde wetsvoorschriften niet kon getoetst, op grond van den bizonderen aard dezer voorschriften.

a. Zoo ten opzichte van de wettelijke bepalingen, verbiedend

i) Al kan dit voordeel niet worden ontkend, toch moet ook het bezwaar der rechtsonzekerheid niet worden overschat: op den duur ontstaat er in kwesties over de wettigheid van verordeningen (en andere bestuursdaden) een jurisprudentie, waarnaar ook het administratief gezag haar gedragslijn kan regelen.

30

Sluiten