Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6.

Het al dan niet praejudicieele der (onrechtmatigheid van bestuursdaden ') in verband met de rechtsgevolgen van zulk een onwettige daad.

25. a. In een eisch tot schadevergoeding wegens onrechtmatige bestuursdaad is de onrechtmatigheid element van het onderwerp der vordering, en dus ook noodzakelijk praejudicieel voor den rechter; vgl. p. 153—155 hiervóór en no. 38 hierna.

Waar overigens onwettigheid eener bestuursdaad wordt beweerd ten einde zich op haar ongeldigheid te kunnen beroepen, hangt de beantwoording der vraag of die onwettigheid al dan niet praejudicieel is, hiervan af of, zoo zij bestaat, de daad werkelijk als ongeldig, d. w. z. als radikaal nietig 2), moet aangemerkt, — dan wel of zij, ondanks de onwettigheid, toch het rechtsgevolg kan hebben, waarop het in het gegeven geval aankomt. Vgl. no. 40 hierna. Zie ook hiervóór p. 182—183.

De gedachte dat er ook in het publiek recht wettelijke bepalingen zijn, welker niet-naleving geen radikale nietigheid meebrengt voor de betrokken handeling wordt door de jurisprudentie niet enkel toegepast waar het betreft handelingen van wetgevenden aard (zie het vorig no. 24), doch ook voor daden van zuivere administratie of politie. Zie b.v. (betreffende een informeel dwangbevel) Rb. Utrecht 11 Maart 1908 W. 8818. Ygl. hieromtrent ook G. A. v. Hamel in T. v. S. I p. 283—284, en daarbij H. de Ranitz 1.1 IY p. 421. Meer of minder bewust ligt de zooeven omschreven gedachte ten grondslag aan de in dit no. 25 sub b en e, alsmede in nos. 26—34 hierna volgende beslissingen, die implicite er van uitgaan dat ook een onwettige bestuursdaad

!) Hier genomen in engeren zin. Voor verordeningen zie hiervóór nos. '20 sub a, 21 sub c—cl en 24.

2) Terwijl «gelden» beteekent van kracht zijn, wordt «geldig» in onze taal gebruikt zoowel voor van kracht zijnde, als voor wettig. Vgl. het Woordenboek der Ned. Taal op beide woorden. Blijkens het zooeven in den tekst genoteerde wordt hier de eerstbedoelde beteekenis van geldig en ongeldig gevolgd.

Sluiten