Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men door het hiervóór 472 nt. 1 geciteerde arrest Hof van Cass. in België van 29 Jan. 1906. Dit arrest is leerrijk wegens het daarbij besliste geval, waaruit m. i. duidelijk blijkt tot hoe ongewenschte gevolgen de bedoelde stelling kan leiden. Het betrof een besluit van een Gemeenteraad, waarbij aan den nu beklaagde was bevolen rails, die hij op den openbaren weg had, te verwijderen. Beklaagde had hieraan niet voldaan, bewerend dat het besluit, waartoe ook de Burgemeester had meegewerkt, onwettig was, daar deze laatste er persoonlijk belang bij had. Het genoemde arrest nu casseerde de beslissing a quo, die op deze bewering was ingegaan, wegens overschrijding van rechtsmacht, op grond dat het besluit, als niet vernietigd door de Regeering, verbindend was voor den rechter. Daargelaten of dit naar Belgisch staatsrecht juist is, bevredigend is het m. i. allerminst. Vernietiging door de Regeering kan uitblijven b. v. om politieke redenen, misschien zelfs omdat de Burgemeester of een betrokken Raadslid door den Minister moet worden ontzien. En dan zou de strafrechter toch moeten veroordeelen, op overweging dat hij als verbindend moet aanmerken een niet vernietigd besluit, misschien enkel tot stand gekomen ter wille der private belangen van Burgemeester of Raadslid? ')

33. Het stelsel dat, wat niet vernietigd is, als rechtsgeldig moet beschouwd, is mede verkondigd door O. Mayer, Deutsches Yerwalt.recht I (1895) p. 99—100 met nt. 7 aldaar. Zoo ook Teznek, (p. 461 nt. 1 hiervóór geciteerd) p. 94 met nt. 79, en in Archiv für öffentl. Recht 9 p. 370 v. b. Insgelijks Laband, Staatsrecht, 4e ed. II p. 182 nt. 1. — Zie verder Mayer 1.1. p. 281—283 (sub 1°), waarbij vgl. Laband 1.1. p. 98 met nt. 1. Op de laatst aangehaalde plaats beweert Mayer dat elke bestuursdaad bevat de autoritatieve beslissing dat zij

") Voor ons recht zal intusschen na invoering van het Onlw. 1905 Wetb. v. Admin, Rv. en de voorgenomen wijziging van art. G Sv„ hieraan wel voldoende zijn te gemoet gekomen.

Sluiten