Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekt men dan van actes de gouvernement, waartoe ook behooren de actes diplomatiques. Zie daarover Laferrière (p. 401 geciteerd) II, le éd. (1888) p. 30—32, en de nadere ontwikkeling van het begrip actes de gouvernement, 1.1. p. 32—64. Vgl. 1.1. p. 392 sub III en p. 397 de tegenstelling met actes de haute administration. Zie ook Aucoc (p. 2 geciteerd) no. 289, p. 490—497, en Ducrocq, Cours de droit admin. 7e éd. II (1897) no. 425 p. 19—23 j°. I no. 52 (p. 70—71) en no. 70 (p. 87—89), vgl. ook 1.1.lino. 426 (p. 23—24) over de actes parlementaires. Verder Hauriou (p. 442 geciteerd) p. 274—281, met opgaaf van verdere litteratuur. Vgl. mede Charmont in de Revue trimestrielle de droit civil 5 (1906) p. 839—840; C. C. v. Bosse (p. 319 geciteerd) p. 41—43 en p. 115—116, en Bijl". Handn. 2e Kamer 1905—1906 no. 63 (5) p. 42—43. Dat de hier bedoelde daden door den rechter (óók den administratieven) niet mogen beoordeeld, geldt volgens Fransch, en naar het schijnt, ook volgens Engelsch recht; zié Salaman v. Secretary of State for India in Council, Court of Appeal 27 Febr, 1906, vermeld in Archiv für öffentl. Recht 21 p. 437—444, vgl. speciaal aldaar p. 441 v. o. en 442 v. o.

Kan deze beperking der bevoegdheid des rechters tot beoordeeling van regeeringsdadeh ten aanzien van die, in dit no. 35 aangeduid — welke dan ook bij onwettigheid door hem zijn te eerbiedigen, — wel op iets anders worden gegrond dan op de overweging dat in sommige gevallen nood wet breekt, en dat de rechter over de hier in aanmerking komende politieke noodzakelijkheid niet heeft te beslissen? Vgl. voor dit laatste Alg. Begins. XVII no. 22 A aanhef j°. B sub a en e. Maar zou het dan te veel gevergd zijn van de Regeering dat zij in zulke gevallen een eventueele onwettigheid achteraf door de wet liet goedmaken ?

36. a. Wat de rechterlijke beoordetling van bestuursdaden in het algemeen betreft, de ontwikkeling van de leer der trios 'politica tijdens de Franschc Revolutie ging in deze richting dat men streefde naar een absolute verdeeling der staatsmacht '), met

!) Over dezen term vgl. Affolter in Archiv für offentliches Recht 20 p.394— 400.

Sluiten