Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

255, 801—803, Laferrière 1.1. p. 19—-20, Fuzier—Herman, La séparation des pouvoirs (1880) p. 457—460, alsmede Planiol, Traité élémentaire de C. C. I, 3e éd. (1904) no. 207 p. 86 over de wel geoorloofde interpretatie van „réglements". — Zie verder in deze H. Vos, Admin. Rechtspr. p. 76—79, 92 en zijn dissert. p. 82 en 118; Gneist Der Rechtsstaat, 2e ed. (1879) p. 169—170 met nt. 35 op p. 344; v. Sarwey, Das öffentl. Recht p. 100—101 ; O. Mayer, Deutsches Verwalt.recht I p. 57—60 j1". p. 67—70; Affolter in Archiv für öffentl. Recht 23 p. 405 nt. 14 en de daar geciteerden.

e. In België worden over 's rechters bevoegdheid bestuursdaden te beoordeelen uiteenloopende stellingen verkondigd. Vgl. eenerzijds — behalve hiervóór p. 414—415 en 422—423 — Romieu, geciteerd bij J. A. Levy, A.dmin. Rechtspr. p. 161—166; Vauthier in Marquardsen IV, i, 5 p. 66—67, en Hoffman (p. 249 hiervóór geciteerd) II nos. 437—441, p. 354—367, no. 446, p. 379381, en III nos. 716—720, p. 332—340. Deze laatste meent dat de strafrechter in België bestuursdaden alleen dan mag beoordeelen en interpreteeren, als zij civiele rechten betreffen, dit laatste op grond van art. 92 der Belgische Constitutie van 1831 (ontleend aan ons art. 165 Grw. 1815, vgl. A. Giron, Le droit public de la Belgique no. 174, p. 143). — Daarentegen achten zoowel Haus, geciteerd bij Hoffman 1.1. II p. 357—358, als Giron 1.1. no. 178, P- 154—155, de beoordeeling hier bedoeld in het algemeen toelaatbaar. — Hoffman 1.1. III no. 716, p. 332—333 beroept zich op de trias en op het Fransche dekreet van 16 fruct.an III, als in België geldend ')• — Zijn onderscheiding, steunend op art. 92 der Belg. Grw. ligt blijkbaar ook ten grondslag aan de meening van hen, die bij ons de beoordeeling van bestuursdaden door de rechterlijke macht enkel geoorloofd achten, als zij burgerlijke rechten zouden krenken. Men ziet over het hoofd dat het Grondwetsartikel alléén de competentie voor het geschil betreft, niet

1) Vgl. ook Vauthier 1.1. over tit. II art. 13 der Fransche wet van 16/24 Aug. 1790 als in België nog van kracht.

Sluiten